OTP - Pensjon - God avkastning i aksjemarkedet

God avkastning i aksjemarkedet

Aksjemarkedene gav god avkastning i 2017. Den nå åtte år lange oppgangsperioden har vært eksepsjonell god!

– Vi kan nå se tilbake på en åtte år lang oppgangsperiode i aksje- og obligasjonsmarkedet som har vært eksepsjonelt god. Det er viktig å huske på at slike oppgangsperioder som regel blir etterfulgt av perioder med lavere avkastning sier investeringsleder Åsmund Paulsen hos Duvi Pensjon.

Duvi Langsiktig hadde ved utgangen av desember steget 15,1 prosent før kostnader siden oppstart 31. januar 2017. Det gir en avkastning på rundt 14,4 prosent etter kostnader. Etter prisstigning, som i denne perioden var 1,7 prosent, gir det en avkastning på 12,7 prosent.

Globale aksjer 1988-2017. Globale aksjer gav rundt 18 prosent avkastning i 2017

Duvi mener at det ikke er urimelig å vente nullavkastning på obligasjoner justert for prisstigning. Vi tror at temperaturen i aksjemarkedet vil avta og at man må være forberedt på at det kan komme til verdifall. Får vi større verdifall vil det gi oss mulighetene til å kjøpe aksjer til lavere kurser. Derfor mener vi at det er fornuftig å ha mesteparten av pengene i aksjer, men ikke alle.

Forvaltningen av Duvi Langsiktig

Verdipapirfondet Duvi Langsiktig har i utgangspunktet rundt 80 prosent aksjer og 20 prosent renter. Aksjeandelen er nå likt fordelt mellom et globalt aksjeindeksfond og et aktivt forvaltet fond, henholdsvis Handelsbanken Global Index Criteria AI og Sector Global Equity Kernel. Vi velger å ha en andel under aktiv forvaltning for å motvirke noen av svakhetene ved indeksfond. Eksempelvis unnlater det aktivt forvaltede fondet å eie aksjer i selskaper med høy gjeldsgrad i kombinasjon med ingen eller dårlig inntjening. Aksjekursen for slike selskaper stiger ofte mer enn andre aksjer i oppgangsperioder som vi har bak oss. Erfarings­messig faller de også mer i forbindelse med nedturer.

Investeringsstrategien vår gjenspeiles i nøkkeltallene og historikken for Duvi Langsiktig. De viser at fondet stiger noe mindre enn passive fond i oppgangstider. Passive fond, også kjent som indeksfond, er fond som speiler gjennomsnittet av markedet. I perioden fra 31. januar til 31. desember i 2017 steg en passiv sammensetning av 80 prosent aksjer og 20 prosent renter i overkant av en prosent mer enn Duvi Langsiktig.

Renten på norske statsobligasjoner med tre måneders rentebinding er nå 0,4 prosent. Renter på statsobligasjoner med lang rentebinding og renter på lån til risikoutsatte låntakere er historisk lave. Det er vår vurdering at slike plasseringer nå representerer lite avkastning og mye risiko for kursfall. Duvi Langsiktig bruker derfor nå i praksis rentedelen kun som en kontantreserve for å kunne kjøpe aksjer neste gang aksjekursene faller kraftig.

Ingen valutasikring

Verdipapirfondet Duvi Langsiktig er bygget opp for å gi deg best mulig kjøpekraft når du skal få utbetalt din alderspensjon. Den største delen av sparingen din er i norske kroner, mens en stor del av forbruket ditt er på importerte varer. Pensjonssparing i globale aksjer i utenlandsk valuta vil redusere risikoen for at kjøpekraften i alderspensjonen svekkes. Når Duvi Langsiktig plasserer pensjonspengene i utenlandske aksjer, bidrar vi til å redusere risikoen for tap av kjøpekraft om norske kroner skulle falle i kurs.

Verdien av norske kroner svingte sterkt i fjor

Den norske kronen har siste 28 år i gjennomsnitt svingt fra pluss 10 til minus 15 prosent mot valutaen til de landene vi importerer varer og tjenester fra. Mot amerikanske dollar har den svingt fra pluss 18 til minus 39 prosent. I fjor svingte verdien av norske kroner mye og styrket seg i sum mot dollar og svekket seg mot euro.

Hva med fremtiden?

Avkastningen i 2017 var betydelig høyere enn vi venter at den vil være framover. Etter nærmere ni år med nesten uavbrutt oppgang i aksjemarkedene stiller mange spørsmål om vi står foran en mulig korreksjon. Det kan være i år eller neste år, eller kanskje enda lenger inn i fremtiden. Det er det ingen som vet, men vi skal være forberedt på en mulig nedgang.

Duvi har analysert mer enn 100 års kurshistorikk fra globale aksjemarkeder. I denne perioden har årlig gjennomsnittlig avkastning etter prisstigning vært under halvparten av det vi så i 2017. Analysen har også lært oss at det er mer lønnsomt å være langsiktig enn å være kortsiktig. Å være langsiktig betyr i denne sammenhengen at man skal ha nok aksjer i sparingen sin. Duvi Langsiktig har en stor del av porteføljen i aksjemarkedet og plasserer derfor åtte av ti kroner i aksjemarkedet.

Realverdi av 1 USD investert globalt siden 1900

Duvi bruker handlingsregel

Vi sier ikke at vi gleder oss til neste nedtur i aksjemarkedet. For når dette skjer, vet vi at stemningen i og rundt aksjemarkedet snarere vil gi oss grunner til å selge aksjer, heller enn å kjøpe. Nettopp derfor er det viktig å bestemme seg for hva man skal gjøre på forhånd. I Duvi Langsiktig har vi åtte av ti kroner i aksjer. Det er vår en handlingsregel.

Vi ser ikke bort fra at det kan komme en korreksjon i aksjemarkedet. Når kursfallet finner sted, vil også aksjeandelen i Duvi Langsiktig falle. Da vil vi kunne bruke kontantreserven i fondet til å kjøpe aksjer for til en lavere kurs. Korreksjoner i aksjemarkedet trenger derfor ikke være så farlige for deg som sparer langsiktig til pensjon. De kan gi deg et grunnlag for økt pensjon. Våre analyser viser at selv for de eldste vil samlet alderspensjon med stor sannsynlighet bli høyere med langsiktig enn med kortsiktig plassering av pensjonspengene. Grunnen er at kraftige kursfall i aksjemarkedene typisk varer få år – oftest mindre enn ti år.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!