Kort om forvaltning i Duvi

Som kunde i Duvi må du gjøre ett valg: Du må bestemme hvilket fond du ønsker å stå i; Duvi Langsiktig eller Duvi Kortsiktig. Deretter tar vi hånd om resten.

Hvis du som er ansatt i en bedrift ikke tar et valg, vil vi plassere deg i den profilen vi mener passer best for deg.

For å gjøre det enkelt har vi satt samme pris på våre verdipapirfond og du betaler en fast pris for forvaltning av pensjonsmidlene (0,65%). Forvaltning av pensjonsmidlene skjer i to trinn, der de viktigste beslutningene tas internt og de detaljerte beslutningene tas eksternt. Først gjør vi følgende vurdering for våre fond internt i Duvi:

  • Fordeling mellom aksjer og obligasjoner
  • Geografisk fordeling
  • Eksponering mot risikotyper (durasjon, kreditt, type aksjeselskaper)
  • Fordeling mellom norsk og utenlandsk valuta
  • Valg av kapitalforvaltere og forvaltingstype (aktiv, indeks eller passiv)


Det andre trinnet i forvaltningen skjer hos eksterne fondsforvaltere. Siden ingen kan være gode på alt, har vi valgt å overlate valg av hvilke aksjer eller obligasjoner som skal inngå i Duvis fond til eksterne forvaltere. Det vil si at etter at vi har identifisert en spesiell type investering vi ønsker, for eksempel globale aksjeselskaper med stabilt overskudd, leter vi etter det fondet som passer best.

Forvaltning: aktiv, indeks eller passiv?

Ofte velger vi et fond som følger en indeks som likner den eksponeringen vi ønsker. Indeksfond har lave kostnader, og at forvaltningen må følge reglene i indeksen gir oss bedre kontroll. Selv om regelstyrt forvaltning av et indeksfond gir oss forutsigbarhet betyr det ikke at fondet investerer passivt. Et indeksfond kan avvike mye i innretning og avkastning sammenliknet med markedet. Et passivt fond derimot følger utvikling i det brede markedet, og vi velger dette når vi ønsker en generell markedseksponering. Passive fond passer godt som grunninvesteringer i en portefølje. Noen ganger velger vi aktivt forvaltede fond, spesielt når vi ikke har et klart syn på hvilken innretning forvaltningen skal ha.

Hva betyr mest for pensjonsutbetalingene?

Vi mener de beslutningene vi tar internt har størst innvirkning på utviklingen av fremtidige pensjonsutbetalinger, og vi er opptatt av å tenke langsiktig og unngå de største risikoene. Formålet med våre fond er å sikre de beste forutsetningene for god utvikling i kjøpekraften. Våre analyser tilsier at målet best nås ved å ha en portefølje bestående av aksjer fra hele verden, blandet med en liten andel renter, og at denne porteføljesammensettningen passer for de fleste, mesteparten av tiden.

Aktive på langsikt

Verden er ikke statisk, og hva som er den beste sammensetning av en langsiktig portefølje kan endre seg noe. Derfor gjør vi forsiktige endringer i sammensetningen i porteføljen når investeringsklima skifter. For eksempel så ønsker vi å ha lavere risiko i aksjeporteføljen når alle er grådige og ingen ser tegn til fare. Da blir aksjer ofte veldig dyre og konsekvensen av neste uforutsette krise større. På den andre siden ønsker vi å eie mye aksjer når blodet flyter i gatene og alle investorene har gitt opp håp om fremtidig avkastning. Da er gjerne aksjer billige og vi går inn i en epoke med høyere avkastning i aksjemarkedene. Kort oppsummert, med et internt og et eksternt trinn i forvaltningen får vi det beste fra to verdener:

  • Langsiktig og overordnet vurdering av de viktigste driverne av utviklingen i våre fond.
  • Tilgang til spesialisert kompetanse på aksje- og obligasjonsplukking i ulike markeder.