Selskapets risikoprodukter

Duvi Pensjon har inngått kollektiv avtale med Zurich Eurolife S.A. (forsikringsgiveren) og Norwegian Underwriting Agency (NUA) knyttet til forsikringsproduktene for innskuddsfritak og uførepensjon. NUA er Managing General Agent (hovedagent) i Norge for disse forsikringsproduktene og Duvi Pensjon er underagent av NUA. Gjennom vårt agentnettverk formidler Duvi Pensjons tilknyttede agenter disse forsikringsproduktene til norske bedriftskunder.

Duvi Pensjon og NUA mottar en godtgjørelse fra forsikringsgiveren på henholdsvis 13% og 12% av forsikringspremien fra forsikringsgiver.

Godtgjørelse underagenter – Innskuddspensjon (ITP)

Foretakets underagenter mottar provisjon for formidling av pensjonsprodukter, men mottar ikke separat provisjon for formidling av forsikringselementet.