Selskapets risikoprodukter

Duvi Pensjon har inngått kollektiv avtale om forsikringsformidling med livsforsikringsselskapet Youplus Livsforsikring NUF knyttet til forsikringsproduktene innskuddsfritak, uførepensjon og gruppelivsforsikring. Gjennom vårt agentnettverk formidler Duvi Pensjons tilknyttede agenter disse forsikringsproduktene til norske bedriftskunder.

Godtgjørelse underagenter – Innskuddspensjon (ITP)

Foretakets underagenter mottar provisjon for formidling av pensjonsprodukter, men mottar ikke separat provisjon for formidling av forsikringselementet.