Slik fungerer din pensjon

Pensjonssparing består av folketrygden, obligatorisk tjenestepensjon/offentlig tjenestepensjon og eventuell egen sparing. Det er flere ting som kan påvirke din pensjon før utbetaling.

Sparesatsen i offentlig sektor er lavere enn det man maksimalt kan spare i privat sektor. I privat sektor blir pensjonspengene forvaltet i finansmarkedene, mens pensjonssparingen i offentlig sektor reguleres av staten. I tillegg spares det i folketrygden, og man kan velge å opprette egen pensjonssparing.

Folketrygden

Folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen for alle som jobber i Norge. Gjennom arbeidslivet spares det penger til pensjon som man får utbetalt som pensjonist eller etter visse kriterier. For mange vil utbetalingen fra folketrygden utgjøre den største delen av pensjonsutbetalingene, men flere opplever at den ikke er stor nok til å leve av alene.

Pensjonssparing fra arbeidsgiver kan bestå av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for privat sektor eller offentlig tjenestepensjon dersom man jobber i offentlig sektor.

Pensjonssparing privat sektor (OTP)

OTP er en pålagt pensjonssparing på minimum 2% av brutto inntekt inntil 7,1G for de ansatte. Arbeidsgiver kan også velge å spare mer, og kan velge å legge til ekstra sparing for inntekt mellom 7,1G og 12G. G er folketrygdens grunnbeløp. Hvor mye pensjon man vil få utbetalt fra arbeidsgivers sparing i privat sektor avhenger av:

  • Hvor mye arbeidsgiveren har betalt inn
  • Hvor mange år man sparer til pensjon
  • Hvor god avkastning man har fått på sparingen
  • Hvilke kostnader og gebyrer man har betalt for pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsgivere

 

Dersom man ikke tar et aktivt valg blir innskuddspensjonen samlet hos den leverandøren som arbeidsgiveren har valgt. Etter loven om egen pensjonskonto i 2021 kan man velge leverandør selv, uavhengig av hva bedriften har valgt. Se vår prisliste for privatpersoner.

Pensjonssparing offentlig sektor

I offentlig sektor opptjenes pensjon fra første krone med en grunnsats på 5,7 prosent fra 0G til 12G. Fra 7,1G til 12 G har man en tilleggssats på 18,1 prosent.

Offentlige tjenestepensjonsordning blir utbetalt som en livsvarig ytelse. Ved uttak skal pensjonen beregnes ved at beholdningen divideres med folketrygdens delingstall, og man har utbetalingene livet ut.

Pensjonspengene blir ikke investert i aksjemarkedet når man sparer pensjon i offentlig sektor. Innskuddene, som er den enkelte arbeidstakers pensjonsopptjening, akkumuleres i en beholdning som blir etterregulert med lønnsveksten i samfunnet. Man får ikke avkastningen som aksjemarkedet kan bidra med. Les mer om forskjellen på offentlig- og privat pensjonssparing.

Egen pensjonssparing (IPS)

Egen sparing kan være at man aktivt setter av penger på en separat sparekonto, sparing i fond, private eiendeler, formue eller bolig. Man kan også etablere individuell pensjonssparing (IPS).