ESG og klimarisiko

Hva er ESG?

ESG er en engelsk forkortelse, og står for Environmental, Social and Governance. På norsk oversettes det til Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold.

ESG er ofte forbundet med bærekraftighet som handler om hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling. Men ESG handler også om et selskaps risikostyring, dvs, hvordan virksomheten styres for å minimere faktorer som påvirker samfunn og miljø på en negativ måte.  

Hva er SFDR?

SFDR står for ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ og er EUs regelverk rundt offentliggjøring av hvordan rådgiving av bærekraft håndteres av finansielle rådgivere.

I 2021 trådte første del av SFDR-regelverket i kraft i EU. Dette ble implementert i norsk lovgivning i januar 2023. Forordningene pålegger Duvi opplysnings- og rapporteringsplikter relatert til ESG og bærekraft, og har som formål, blant annet, å øke informasjonsflyt mellom medlemmer og forvalter, og å motvirke «grønnvasking»

Regelverket setter omfattende krav til transparens og åpenhet rundt finansielle produkter, slik at sluttkunden kan få en bedre forståelse av hvordan bærekraft integreres.

Hva er EU taksonomi?

EUs taksonomi for økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem utarbeidet av EU. SFDR regelverket omfatter krav om offentliggjøring av om økonomiske aktiviteter er bærekraftige i henhold til definerte miljømål og i henhold til definerte krav for økonomiske sektorer og underliggende aktiviteter.

Bærekraft i pensjonsforvaltningen i Duvi

Bærekraftsrisiko er definert som en miljømessig, sosial eller styringsrelatert hendelse eller omstendighet som kan ha en faktisk eller potensiell vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe.

I Duvi stiller vi krav til at fondene vi investerer i søker å bidra til oppnåelsen av et eller flere av FNs bærekraftsmål, eller har definert egne bærekraftsmål for å fremme miljømessige og sosiale egenskaper, samt at forvalterne for øvrig integrerer ESG i sin investeringsvirksomhet.

Dette gjøres ved at vi i forkant av investeringer i nye fond gjør en vurdering hvorvidt og i hvilken utstrekning fondets mandat er eksponert mot bærekraftsrisiko. Vurderingen gjennomføres som en del av vår egen ESG due diligence, som også omfatter en grundig analyse av forvalters retningslinjer og arbeidsmetoder på ESG.

I vår analyse gjennomgår vi også styringspraksis, både på forvalter- og fondsnivå, inkludert, men ikke begrenset til forvalters integrering av bærekraftsrisiko. Vi overvåker kontinuerlig fondenes eksponering mot bærekraftsrisiko i eierperioden, blant annet ved regelmessig dialog med forvalterne. Duvi vil kontrollere forbedringer av ESG-retningslinjer, bærekraftsindikatorene brukt for å måle fremgang og oppnåelse av de miljømessige og sosiale egenskapene og hvorvidt de underliggende porteføljeselskapene overholder kravet til god styringspraksis.

I tilfeller der Duvi blir kjent med at underliggende fond ikke følger egen investeringsstrategi med hensyn til miljømessige og sosiale egenskaper, eller rapportert påvirkning på miljømessige eller sosiale egenskaper ikke er tilfredsstillende, vil Duvi vurdere å selge seg ut av posisjonen. 

Retningslinjer for ESG og klimarisiko i Duvi

Du kan lese mer om våre retningslinjer her:

Retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger

Retningslinjer for vurdering av principal adverse impacts

Retningslinjer for godtgjørelsesordning  

ESG og bærekraft i Duvi