Home - Jobber du i en bedrift som ikke har pensjon?

Jobber du i en bedrift som ikke har pensjon?

Det er dessverre slik at mange jobber i bedrifter som ikke har pensjonsordning.
Vi gir deg noen tips på hvordan du kan hjelpe bedriftsledelsen med å bli lovlydige.

Selv om pensjon har vært påbudt i over 10 år er det fremdeles bedrifter som ikke har obligatorisk tjenestepensjon. Hvis du lurer på om du får pensjon bør du sjekke www.norskpensjon.no, der finner du pensjonskontoen din. Hvis du lurer på hvilken pensjonsordning bedriften har bør du sjekke arbeidsavtalen din. Der bør det stå noe om hvilken pensjonsavtale du har. Som et minimum har du krav på obligatorisk tjenestepensjon som er hjemlet i loven fra 2006. Ellers er hovedregelen at alle skal ha pensjon, og ordningen skal være lik for alle i bedriften. Lurer du på om du har en god innskuddspensjon?

Manglende vilje eller glipp?

Hvis arbeidsgiver ikke har pensjonsordning, kan du kreve at han oppretter en og følger den opp. Det kan være en ubehagelig samtale å ta, men du bør ta deg bryet. Det kan være at ledelsen mangler kompetanse om pensjon eller bare har fortrengt at det må innføres. Du kan hjelpe arbeidsgiver med å bli lovlydig.

Først bør du ta kontakt med ledelsen og spørre hvorfor bedriften ikke har pensjon. Prøv å forstå om det er ”glipp” eller manglende vilje. Er det en ”glipp” er det ikke så komplisert å innføre en pensjonsordning og sørge for at manglende pensjon tilbake i tid blir betalt inn på ordningen.

Skyldes det manglende vilje bør man også forsøke å løse problemstillingen med interne prosesser først. Kommer ikke ledelsen på glid, kan du løfte spørsmålet opp til styret. Styret plikter nemlig å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at dets virksomhet og regnskap følger lovens krav. Styret underskriver på årsregnskapet, og pensjonsordningen skal beskrives i en egen note. Der skal bedriften opplyse om det har plikt til å ha pensjonsordning, og om ordningen i er i samsvar med kravene i loven. Foretak som ikke er regnskapspliktig, skal gi tilsvarende opplysninger i næringsoppgaven. Feil informasjon i årsregnskapet kan få store konsekvenser for selskapet styret og ledelse.

Skatteetaten og finanstilsynet

Finanstilsynet kan pålegge en arbeidsgiver å opprette pensjonsordning. De som ikke følger tilsynets pålegg kan bli ilagt dagmulkter. Et slikt pålegg er også et tvangsgrunnlag for utlegg. Pålegg fra Finanstilsynet om opprettelse av pensjonsordning gjelder imidlertid bare fremover i tid.

Hvis skatteetaten velger å gjennomføre et forenklet eller utvidet bokettersyn, enten det er tilfeldig eller i en såkalt bransjekontroll bør bedriften ha papirene i orden. Årsregnskap, årsberetning, styreprotokoll, revisjonsberetning og lønningsregnskap er blant de dokumentene som kan bli etterspurt for kontroll.

Hvis det avdekkes feil under bokettersyn kan konsekvensene bli etterbetaling, straffeskatt, dagbøter eller bøter, og i alvorlige saker kan styre og ledelse straffeforfølges. Da er fengsel også en mulig konsekvens. Så kommer det et bokettersyn ønsker man å ha bøkene i orden!

Feil eller delvis manglende pensjon

Det skjer dessverre at arbeidsgiver som har pensjonsordning, men glemmer å melde ansatte inn i pensjonsordningen eller betaler for lite i innskudd. Det kan skyldes rapporteringsfeil og bør rettes opp så fort som mulig. Du, som ansatt, har krav på at innskuddene beregnes fra det tidspunktet du skulle bli meldt inn i ordningen. Dersom bedriften ikke har hatt sparing, har du krav på å få sparing med tilbakevirkende kraft. Rapporteringsfeil skal også rettes opp med tilbakevirkende kraft. Da bør den ansatte vurdere å be om å bli kompensert for manglende avkastning også.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!