OTP - Pensjon - Det blir vanskeligere å sluntre unna OTP

Det blir vanskeligere å sluntre unna OTP

Det er fremdeles noen bedrifter som ikke har obligatorisk tjenestepensjon – OTP. Det skal det bli slutt på – for nå skal det etableres en tilsynsordning med sanksjonsmuligheter.

Loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) trådte i kraft i 2006 og pålegger de fleste foretak å opprette tjenestepensjonsordning for sine arbeidstakere. På tross av dette er det fremdeles noen bedrifter som ikke tilbyr Obligatorisk Tjenestepensjon for sine ansatte. Problemet er at tilsynene ikke har hatt oppfølging som definerte oppgaver eller gode nok sanksjonsmuligheter. Det skal det bli slutt på! Nå skal oppgaven underlegges en tilsynsordning som skal få sanksjonsmuligheter.

OTP er obligatorisk

Arbeidstilsynet løftes frem som en kandidat for å gjennomføre kontroller av at virksomheter har opprettet obligatorisk tjenestepensjon. Tilsynet vil fremtiden kunne følge opp med nødvendige sanksjonsmuligheter overfor de virksomhetene som ikke følger loven. Tilsyn og sanksjonsmuligheter skal omfatte manglende innbetalinger, samt forvaltning av innbetalt premie, også for arbeidstakere som slutter før oppnådd pensjonsalder.

Det var under Stortingets behandling av saken om å trygge pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlig virksomheter at det ble fremmet et såkalt løst forslag. Det ble argumentert med at pensjon er for viktig til at bedrifter ikke skal bli fulgt opp. Både av hensyn til arbeidstakernes interesser og målet om et seriøst arbeidsliv. Hovedforslaget falt, men det løse forslaget ble vedtatt med liten margin. Vedtak 596 fikk 53 for og 46 mot.

«Stortinget ber regjeringen vurdere å etablere en tilsynsordning med tilhørende sanksjoner, som skal sikre at bedriftene følger opp den lovbestemte plikten til å opprette og beholde obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte.»

Lenke til vedtak

Lenke til saksgang

Video fra debatten med Krf Tore Storehaug – start ved 00.12.07

OTP kan bli en del av A-meldingen

OTP er et tema som Byggebransjens Uropatrulje har arbeidet med over tid.

– Vi ønsker at OTP blir en del av A-meldingen og i skatteattesten til alle bedrifter, sier daglig leder for Byggebransjens Uropatrulje til fagbladet et Byggmesteren.

Pensjonsproffen har tidligere løftet frem at feil i pensjonssparingen til de ansatte fører til mye ekstraarbeid for bedriften, regnskapsfører samt pensjonsleverandør. Følg denne lenken hvis du vil lese mer om det.

Hva gjør du hvis bedriften mangler pensjon

Hvis bedriften du jobber i ikke har en pensjonsordning, kan du kreve at det opprettes en ordning i samsvar med lovens krav. Mangelen kan skyldes både liten kompetanse om pensjon eller en forglemmelse.

Hjelp kan du få hos Finanstilsynet, som kan pålegge foretaket å rette opp forholdet innen en fastsatt frist. Hvis et pålegg av Finanstilsynet ikke blir fulgt innen fristen, kan Finanstilsynet bestemme at foretaket skal betale en løpende mulkt. Løpende tvangsmulkt betyr at mulkten fortsetter å løpe helt til foretaket har utført oppgaven det er pålagt å gjøre. Les mer om dette ved å følge denne lenken.

Finanstilsynet baserer seg i dag stort sett på tips fra andre i kontrollen av om arbeidsgivere har opprettet obligatorisk tjenestepensjon. Det kan heller ikke pålegge arbeidsgiver å betale inn manglende innskudd. Det er nemlig et privatrettslig forhold som arbeidstaker selv må følge opp overfor arbeidsgiver.

Arbeidstilsynets får ikke gjort så mye. Deres oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. I dag er ikke oppfølging av bedriftene pensjonsordninger omfattet av deres tilsyn.

Hvis du lurer på om din nåværende arbeidsgiver eller tidligere arbeidsgivere har spart til pensjon for deg kan du sjekke dette på www.norskpensjon.no. Der finner du en oversikt over dine pensjonskontoer.  Hvis du lurer på hvilken pensjonsordning bedriften har, bør du sjekke arbeidsavtalen din. Der bør det stå noe om hvilken pensjonsavtale du har.

Andre nyttige lenker:

Altinn – hvem må ha tjenestepensjon

 

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!