ESG og bærekraft i Duvi

Sammendrag

Selskapet yter innskuddspensjon, jf. lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 3-3, i form av produktet «Duvi pensjon», samt forvaltning av pensjonskapitalbevis og egen pensjonskonto selvvalgt leverandør. Alle produktene har individuelt investeringsvalg. Duvi sine verdipapirfond «Duvi Langsiktig» og «Duvi Kortsiktig» er i henhold til SFDR kategorisert som artikkel 8-produkter.

Verdipapirfondene fremmer miljømessige og sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. Duvi har ikke forpliktet seg til å foreta bærekraftige investeringer. Duvi stiller krav til at fondene vi investerer i integrerer ESG i sin investeringsvirksomhet. I forkant av investeringer i nye fond vil det bli gjennomført en ESG due diligence, hvor Duvi foretar en grundig analyse av forvalternes retningslinjer og arbeidsmetoder på ESG. Analysen omfatter en gjennomgang av styringspraksis, både på forvalter- og fondsnivå, forvalters integrering av bærekraftsrisiko, beskrivelse av eksklusjonskriterier og forventet innvirkning på avkastning, samt forvalters tilnærming til styringspraksis i de underliggende verdipapirfondene.

Duvi vil allokere minst 75% av kapitalen investert i verdipapirfondene til fond som fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til SFDR artikkel 8 eller artikkel 9.

Oppnåelsen av de miljømessige og sosiale egenskapene fremmet av verdipapirfondene overvåkes kontinuerlig gjennom årlige møter med og rapportering fra forvaltere av fond som utgjør en del av verdipapirfondene. Duvi vil også ha regelmessig dialog med forvalterne for å kontrollere ESG-retningslinjer, bærekraftsindikatorene brukt for å måle fremgang og oppnåelse av de miljømessige og sosiale egenskapene og hvorvidt de underliggende fondsforvalterne overholder kravet til god styringspraksis.

Ikke bærekraftig investeringsmål

Verdipapirfondene fremmer miljømessige og sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftig investering som mål

Miljømessige og sosiale egenskaper

Duvi stiller krav til at fondene vi investerer i søker å bidra til oppnåelsen av et eller flere av FNs bærekraftsmål, eller har definert egne bærekraftsmål for å fremme miljømessige og sosiale egenskaper, samt at forvalterne for øvrig integrerer ESG i sin investeringsvirksomhet.

Verdipapirfondene består av andeler underliggende i fond. Verdipapirfondeneskal allokere minimum 75% av kapital til fond som er underlagt SFDR artikkel 8.

For fond som er underlagt SFDR artikkel 8 vil det gjennomføres en ESG due diligence, med det formål å avdekke fondets og forvalters arbeid med ESG. Duvi vil i sin due diligence i hovedsak basere seg på informasjon fra fondsforvaltere om fondets bærekraftsprofil og erklæringer publisert under SFDR. Duvi skal kontrollere at fondene oppfyller vilkårene i SFDR artikkel 8, at det fremkommer hvilke miljømessige eller sosiale egenskaper fondet fremmer, hvilke indikatorer som vil benyttes for å måle oppnåelse av egenskapene, og at investeringsstrategien til fondet er egnet til å sikre at alle underliggende investeringer følger god styringspraksis. Duvi skal gjennom sin ESG due diligence også foreta en overordnet analyse av forvalters retningslinjer og arbeidsmetoder på ESG. Dette omfatter blant annet en vurdering av: 

  • Hvorvidt fondets investeringsstrategi er forenlig med de miljømessige og sosiale egenskapene fremmet av verdipapirfondene, herunder hvorvidt fondet søker å bidra til oppnåelsen av et eller flere av FNs bærekraftsmål.
  • Hvorvidt bærekraftsrisiko er integrert i forvalters investeringsbeslutninger, samt en beskrivelse av kriteriene for eksklusjon og forventet innvirkning på avkastningen.
  • Hvorvidt fondet eller forvalter har utarbeidet retningslinjer for stemmegivning på generalforsamling ved ESG-relaterte spørsmål.

Duvi vil ha regelmessig dialog med forvalterne for å overvåke hvorvidt de respektive fondenes investeringer er forenlige med de miljømessige og sosiale egenskapene fremmet av forvalterne. Duvi vil kontrollere ESG-retningslinjer, bærekraftsindikatorene brukt for å måle fremgang og oppnåelse av de miljømessige og sosiale egenskapene og hvorvidt de underliggende porteføljeselskapene overholder kravet til god styringspraksis.

I tilfeller der Duvi blir kjent med at underliggende fond ikke følger egen investeringsstrategi med hensyn til miljømessige og sosiale egenskaper, eller rapportert påvirkning på miljømessige eller sosiale egenskaper ikke er tilfredsstillende, vil Duvi vurdere å selge seg ut av posisjonen.  

Investeringsstrategi

Duvi investerer i eksterne verdipapirfond. Porteføljensammensetningen settes sammen som en kombinasjon av indeksfond og aktivt forvaltede fond. Den aktivt forvaltede andelen søker å motvirke svakheter ved indeksforvaltning og gi meravkastning gjennom en kombinasjon av utelukkelse av enkeltaksjer i indeksfond og ved å velge enkeltaksjer basert på grundige analyser.

«Duvi Langsiktig» referanseindeks er en kombinasjon av 80 prosent MSCI All Countries World Index, en bred verdensindeks som inkluderer fremvoksende økonomier, og 20 prosent ST1X, en indeks som reflekterer verdiutviklingen for norske statsobligasjoner med kort rentebinding. Obligasjoner med kort rentebinding har liten risiko for kursfall når renten stiger. Historiske data fra finansmarkedene tilsier statistisk sett også at mer- eller mindre-avkastning som Duvi oppnår, – i 19 av 20 år – vil avvike mindre enn fem prosent fra avkastningen til referanseindeksen.

«Duvi Kortsiktig» sin referanseindeks er en kombinasjon av 30 prosent MSCI All Countries World Index, en bred verdensindeks som inkluderer fremvoksende økonomier, og 70 prosent ST1X, en indeks som reflekterer verdiutviklingen for norske statsobligasjoner med kort rentebinding. Obligasjoner med kort rentebinding har liten risiko for kursfall når renten stiger. Verdipapirfondets avkastning vil kunne avvike fra referanseindeksen, både som følge av endring i porteføljens sammensetning og som følge av de underliggende fondenes relative avkastning.

Gjennom sin ESG due diligence gjennomfører Duvi en grundig vurdering av styringspraksis, både på forvalter- og fondsnivå. Vurderingen inkluderer en vurdering av forvalters integrering av bærekraftsrisiko, beskrivelse av eksklusjonskriterier og forventet innvirkning på avkastning, samt forvalters tilnærming til styringspraksis i underliggende verdipapirfond. Duvi vil søke å sikre at forvaltere har tilstrekkelige retningslinjer for å hensynta god styringspraksis i verdipapirfondene.

Andel av investeringer

Duvi vil allokere minst 75 % av kapitalen investert i verdipapirfond som fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til SFDR artikkel 8. Duvi sine investeringer vil være i eksterne verdipapirfond og følgelig være indirekte.

Se oversikten over fordelingen av Duvis eiendeler under:

Overvåking av miljømessige og sosiale egenskaper

Duvi fondsportefølje

Duvi vil overvåke bærekraftsindikatorene brukt til å måle fremgang og oppnåelse av de miljømessige og sosiale egenskapene fremmet av de eksterne verdipapirfondene gjennom årlige møter med og rapportering fra forvalterne av fondene inntatt i Duvi sine verdipapirfond. Duvi sine investeringer vil også bli overvåket og kontrollert som angitt i punktet «Miljømessige og sosiale egenskaper» ovenfor.

Metodikk

Duvi anvender følgende bærekraftsindikatorer for å måle oppnåelsen av de miljømessige og sosiale egenskapene fremmet av verdipapirfondene:

  • Antall forvaltere som integrerer FNs bærekraftsmål i sitt ESG-arbeid
  • Antall forvaltere med ESG-retningslinjer og som aktivt integrerer disse i sin investeringsvirksomhet
  • Antall forvaltere som har brutt sine ESG-retningslinjer

Datakilder og databehandling

Duvi innhenter data og rapporter fra forvaltere av fondene for å kontrollere forvalternes styringspraksis av fondene. Duvi legger til grunn at data publisert av forvaltningsselskapene er av tilfredsstillende kvalitet. Duvi vil ikke benytte estimert data.

Begrensninger med hensyn til metodikk og data

Som investor i verdipapirfond er Duvi avhengig av å motta korrekt og presis informasjon fra forvalterne. Duvis evne til å gjøre selvstendige undersøkelser basert på andre metoder eller data enn det forvalterne gir Duvi tilgang til er begrenset. Det forventes imidlertid ikke at begrensningene vil påvirke oppnåelsen av de miljømessige og sosiale egenskapene fremmet av Duvi sine verdipapirfond.

Aktsomhetsvurderinger

For en beskrivelse av hvordan Duvi gjennomfører due diligence i forkant av en investering og etterfølgende oppfølging i eierperioden, se punktet «Miljømessige og sosiale egenskaper» ovenfor.

Retningslinjer for engasjement

Duvi engasjerer seg med forvalterne om vesentlige ESG-spørsmål. Dette omfatter blant spørsmål om hvorvidt forvalteren har bidratt til utarbeidelse av retningslinjer for stemmegivning i de underliggende fondene sine styrende organer i ESG-relaterte spørsmål, hvordan og hvilken informasjon forvalter samler inn fra de underliggende fondene og vurderingen av kvaliteten på slik data, hvordan forvalterne vurderer resultater og potensielle sårbarheter i de underliggende investeringene, samt hvordan forvalterne jobber med å utvikle innsikt i bærekraftsrisiko og tilhørende investeringsmuligheter.