Retningslinjer for vurdering av principal adverse impacts

Duvi AS (Selskapet) er et foretak med konsesjon fra Finanstilsynet som innskuddspensjonsforetak i henhold til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern.

Forordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester (SFDR) pålegger innskuddspensjonsforetak opplysnings- og rapporteringskrav med hensyn til ESG og bærekraft. Innskuddspensjonsforetak skal publisere (i) prosedyrer for integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger, (ii) prosedyrer for vurdering av «principal adverse impacts» investeringsbeslutninger har på bærekraftsfaktorer, og (iii) hvordan godtgjørelsesordningen er forenlig med integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger.

 

«Principal adverse impacts» i investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer

I henhold til SFDR artikkel 4 skal Selskapet gi opplysninger om hvordan det forholder seg til «principal adverse impacts» av sine investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer.

«Principal adverse impacts» er definert som de konsekvenser av investeringsbeslutninger eller rådgivning som leder til negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer. Dette er standardisert ved obligatoriske bærekraftsindikatorer (for eksempel klimagassutslipp, farlig avfall og kjønnsbalanse i styret).

 

Selskapets vurdering av «Principal adverse impacts» i investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer

Selskapet vurderer på nåværende tidspunkt ikke «principal adverse impacts» investeringsbeslutninger har på bærekraftsfaktorer, i samsvar med SFDR artikkel 4 (1) (b).

Som investor i verdipapirfond er det ikke på nåværende tidspunkt mulig for Selskapet å innhente tilstrekkelig data av tilstrekkelig kvalitet til å rapportere på de obligatoriske bærekraftsindikatorene som fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1288.

Etablert: 05.04.2023
Sist oppdatert: 05.04.2023
Ansvarlig: CCO