Retningslinjer for godtgjørelsesordningen

Innledning

Som et innskuddspensjonsforetak med tillatelse etter lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven), er Duvi AS (Selskapet) underlagt regler i og i medhold av finansforetaksloven med nærmere krav til Selskapets godtgjørelsesordning.

Om godtgjørelsesordningen

Godtgjørelse til ansatte skal bestå av fastlønn. Selskapet kan beslutte at de ansatte skal motta en incentivbasert variabel godtgjørelse dersom Selskapet finner det formålstjenlig og forsvarlig ut fra Selskapets økonomiske stilling. 

Ved tildeling og etterfølgende risikojustering av variabel godtgjørelse skal det for daglig leder og ansatte involvert i investeringsprosessen tas i betraktning hvorvidt og hvordan den ansatte og forretningsenheten har hensyntatt og integrert bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger.