Retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger

Duvi AS (Selskapet) er et foretak med konsesjon fra Finanstilsynet som innskuddspensjonsforetak i henhold til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern.

Forordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester (SFDR) pålegger innskuddspensjonsforetak opplysnings- og rapporteringskrav med hensyn til ESG og bærekraft. Innskuddspensjonsforetak skal publisere (i) prosedyrer for integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger, (ii) prosedyrer for vurdering av «principal adverse impacts» investeringsbeslutninger har på bærekraftsfaktorer, og (iii) hvordan godtgjørelsesordningen er forenlig med integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger.

Bærekraftsrisiko

SFDR artikkel 3 pålegger Selskapet å redegjøre for integreringen av bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger.

«Bærekraftsrisiko» er definert som en miljømessig, sosial eller styringsrelatert hendelse eller omstendighet som kan ha en faktisk eller potensiell vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe.

I forkant av investeringer i nye fond vil Selskapet vurdere hvorvidt og i hvilken utstrekning fondets mandat er eksponert mot bærekraftsrisiko. Vurderingen gjennomføres som en del av Selskapets ESG due diligence, som også omfatter en grundig analyse av forvalters retningslinjer og arbeidsmetoder på ESG. Selskapet vil i sin analyse gjennomgå styringspraksis, både på forvalter- og fondsnivå, inkludert, men ikke begrenset til forvalters integrering av bærekraftsrisiko. Selskapet vil kontinuerlig overvåke fondets eksponering mot bærekraftsrisiko i eierperioden, blant annet ved regelmessig dialog med forvalterne.

Etablert: 05.04.2023
Sist oppdatert: 05.04.2023
Ansvarlig: CCO