Våre spareporteføljer - Duvi Pensjon

Duvi sparegris OTP pensjonsbutikken innskuddspensjon pensjon

Forvaltningsfilosofi

Duvi ble etablert for å tilby et utvalg av pensjonsprodukter som er godt egnet for folk flest.
Vi mener at å ha mye aksjer er bra for de som har mer enn 10 år igjen til pensjon, men når du nærmer deg pensjonsalderen, bør du se på hva som passer for deg.

Selv om vi forsiktig sier at du kanskje bør ha litt færre aksjer når du går av med pensjon, advarer vi om at å ha for få aksjer øker risikoen for at prisene øker mer enn pengene dine gjør. Vi mener også at hvordan pengene dine er knyttet til andre lands penger bør være basert på hva du kommer til å bruke pengene på i fremtiden.

Duvi Langsiktig

Verdipapirfondet Duvi Langsiktig er et kombinasjonsfond som investerer midler i rentebærende verdipapirer, aksjer og andre verdipapirfond. Fondet forvaltes av Duvi AS.

Formålet med forvaltningen er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning til kundene i forhold til Fondets risiko.

Kombinasjonsfond

01.02.2024

NO0013120519

111.63

Sist oppdatert: 15.07.2024
60% iShares MSCI ACWI ETF
20% MSCI World NOKh
20% KLP Kort Stat

Ja

3.900

0,65%

NOK

Nei

Duvi Langsiktig ble et verdipapirfond den 1. februar 2024.

Tidligere var det en spareportefølje med en avkastning på 19,5% i 2023.

Les mer om dette i porteføljerapport per 21. juni 2024.

Les mer om vår avkastningshistorikk her.

Plattformkostnad (%)0
Årlig totalkostnad (%)0,65%
  • For beløp under 50 000
1,25%
  • For beløp mellom 50 000 og 200 000
0,65%
  • For den delen av beløpet som overstiger 200 000
0,50%
Kjøp0
Salg0
Bytte0
FondsfordelingAndel *
Aksje80,00%
Rente20,00%
PlasseringerAndel *
KLP Kort Stat S-2505,50%
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst D7,50%
Arctic Return Class I5,00%
Danske Invest Index Global AC Restricted4,00%
Danske Invest Global Indeks NOKh10,00%
KLP AksjeGlobal Indeks S-50017.00%
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret S11,00%
KLP AksjeGlobal Flerfaktor S15,00%
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret S-50014,00%
Handelsbanken EM Indeks ESG9,00%
NOK – Norwegian Kroner2,00%
Sum100,00%
* Målsatt andel i fondet                                                            Sist oppdatert: 17.06.2024
 

Verdipapirfondene fremmer miljømessige og sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. Duvi har ikke forpliktet seg til å foreta bærekraftige investeringer. Duvi stiller krav til at fondene vi investerer i integrerer ESG i sin investeringsvirksomhet. I forkant av investeringer i nye fond vil det bli gjennomført en ESG due diligence, hvor Duvi foretar en grundig analyse av forvalternes retningslinjer og arbeidsmetoder på ESG. Analysen omfatter en gjennomgang av styringspraksis, både på forvalter- og fondsnivå, forvalters integrering av bærekraftsrisiko, beskrivelse av eksklusjonskriterier og forventet innvirkning på avkastning, samt forvalters tilnærming til styringspraksis i de underliggende verdipapirfondene.

Verdipapirfondet Duvi Langsiktig er i henhold til SFDR kategorisert som artikkel 8-produkter.

Selskapet yter innskuddspensjon, jf. lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 3-3, i form av produktet «Duvi pensjon», samt forvaltning av pensjonskapitalbevis og egen pensjonskonto selvvalgt leverandør. Alle produktene har individuelt investeringsvalg. 

Duvi vil allokere minst 75% av kapitalen investert i verdipapirfondene til fond som fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til SFDR artikkel 8 eller artikkel 9.

Oppnåelsen av de miljømessige og sosiale egenskapene fremmet av verdipapirfondene overvåkes kontinuerlig gjennom årlige møter med og rapportering fra forvaltere av fond som utgjør en del av verdipapirfondene. Duvi vil også ha regelmessig dialog med forvalterne for å kontrollere ESG-retningslinjer, bærekraftsindikatorene brukt for å måle fremgang og oppnåelse av de miljømessige og sosiale egenskapene og hvorvidt de underliggende fondsforvalterne overholder kravet til god styringspraksis.

I tilfeller der Duvi blir kjent med at underliggende fond ikke følger egen investeringsstrategi med hensyn til miljømessige og sosiale egenskaper, eller rapportert påvirkning på miljømessige eller sosiale egenskaper ikke er tilfredsstillende, vil Duvi vurdere å selge seg ut av posisjonen.  

Klikk her for mer informasjon rundt ESG og bærekraft

Fondets risikoscore

Duvi anbefaler på generelt grunnlag at kundene som er investert i en portefølje med høy/moderat aksjeandel (Duvi Langsiktig/Duvi Hybrid) å bytte til Duvi Kortsiktig som har lavere aksjeandel når det nærmer seg tiden for uttak av pensjon. Kunden kan selv bytte mellom porteføljene når de mener det passer best eller velge aldersbestemt nedtrapping av aksjeandelen.

Hvis kunden velger aldersbestemt nedtrapping, vil Duvi i løpet av en periode på fem år gradvis trappe ned aksjeandelen ved å bytte over fra Duvi Langsiktig til Duvi Kortsiktig. Endring av porteføljen skjer en gang i året og vil tilslutt føre til at alle pengene er investert i Duvi Kortsiktig uten at kunden trenger å gjøre noe i perioden med nedtrapping.

Endringene i porteføljene skjer i henhold til tabellen under.

 

Duvi Langsiktig Tilpasset

Alder

Andel i Duvi Langsiktig

Andel i Duvi Kortsiktig

Aksjeandel

62

100 %

0 %

80 %

63

83 %

17 %

72 %

64

67 %

33 %

63 %

65

50 %

50 %

55 %

66

33 %

67 %

47 %

67

17 %

83 %

38 %

68

0 %

100 %

30 %

 Vedtekter

  Prospekt

  Nøkkelinformasjon

  Halvårsrapport for fondene i 2024 vil bli lagt ut senest to måneder etter utløpet av          rapportperioden.

  Årsrapport for fondene med årsregnskap og årsberetning vil bli lagt ut senest innen        fire måneder fra regnskapsårets utgang

Forvalter

Espen Seidel
Espen Seidel
Investeringsansvarlig

 

Espen Seidel er leder for investeringskomitéen og investeringsansvarlig for Duvi Pensjon. Han har lang erfaring som investeringsforvalter innenfor aksjer, renter og råvarer.

 

Investeringskomitéen

Styret har opprettet en komité som omfatter eksterne spesialister for å forbedre Duvis kompetanse innen kapitalforvaltning. Investeringskomiteen vil bistå Duvi med rådgivning i forvaltningsrelaterte spørsmål, som utforming av mandater og produktutvalg, markedsprognoser og porteføljeoppbygging.

Målet med Investeringskomiteen er å bringe innspill fra noen av verdens fremste kapitalforvaltere inn i beslutningsprosessene hos Duvi

Investeringsansvarlig i Duvi, Espen Seidel, leder Investeringskomiteen og har det daglige ansvaret for selskapets kapitalforvaltnings-produkter innenfor de rammene som er gitt av styret.

Les mer om vår investeringskomité.

Generell ansvarsfraskrivelse
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det kreditt- og renterisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.
Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes vedtekter, nøkkelinformasjon og prospekt. Dokumentene finnes på duvi.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.
Denne informasjonen er utarbeidet og utgitt av Duvi. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen er presis eller fullstendig, og vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen uten varsel. Duvi påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne informasjonen.