Corona og OTP ved permittering

05/01/2021

Stortinget vedtok et regelverk tilpasset koronasituasjonen tirsdag 14. april 2020. Her finner du informasjon om hva du som bedriftsleder må tenke på dersom du har eller skal permittere ansatte i forbindelse med Coronakrisen.

Som en kick-start anbefaler vi deg denne 2-minutters innføringen i valgene du har, med Asbjørn Erdal, daglig leder i Duvi Pensjon.

Hva må du som har kjøpt innskuddspensjon (OTP) i Duvi gjøre?

Det midlertidige regelverket er lagt opp til at arbeidsgiver selv kan velge å endre regelverket for sin pensjonsordning fra en ordning hvor permitterte ansatte skal meldes ut, til en ordning hvor permitterte ansatte skal forbli medlemmer. Det er lagt opp til at arbeidsgiver får 4 valg på hvilken løsning som velges – se disse alternativene nedenfor.

Duvi ønsker at du skal kunne ta kvalifiserte valg til beste for din bedrift og dine ansatte. Vi utsetter derfor faktureringen i april med inntil to uker slik at du kan få gitt oss tilbakemelding på valg av løsning, herunder hvilke justeringer som skal foretas dersom du har permitterte ansatte.

Fristen for tilbakemelding var fredag 17. april, hvor du skulle gi beskjed om hva du ønsker for deg og dine ansatte i din bedrift. Vi oppfordrer deg til å velge en løsning som gjør at dere kan forbli medlemmer av ordningen med tilhørende forsikringer. Med endringene i regelverket som er vedtatt, er det nå åpnet for at dette er mulig.

Her er de 4 valgene du har

1. La de permitterte ansatte stå i pensjonsordningen uten at du betaler for sparing til pensjon. De ansatte beholder da forsikringsordningene.
Dine ansatte beholder forsikring for innskuddsfritak ved uførhet og eventuelle uføre- og etterlatteforsikringer. Med dette valget betaler din bedrift forsikringskostnadene samt kostnadene for administrasjon og forvaltning. Dette valget reduserer dine kostnader med ca. 90% (individuelle variasjoner vil forekomme), det er sparing som utgjør den desidert største kostnaden for deg som bedrift. Dette alternativet gir din bedrift en betydelig kostnadsreduksjon og de ansatte sikres fortsatt forsikringsdekninger.

2. Endre avtalen du har med Duvi slik at ansatte som er permittert fortsetter i pensjonsordningen. Da vil du fortsette med å innbetale samme pensjon som tidligere, den sparing den ansatte hadde før permittering vil da bli videreført. Dette er den beste løsningen for dine ansatte da pensjonsordningen fortsetter som før, men dette er samtidig den løsningen som ikke gir kostnadsreduksjoner for din bedrift.

3. Permitterte meldes helt ut av pensjonsordningen. De ansatte mister alle forsikringsordninger. Dette medfører at alle permitterte ansatte også meldes ut av de tilhørende forsikringsdekningene, dette er innskuddsfritak ved uførhet og eventuelle uføre- og etterlatteforsikringer. Den enkeltes saldo overføres til den ansatte ved at det utstedes et Pensjonskapitalbevis. Den permitterte ansatte må meldes inn i ordningene på nytt når han/hun er tilbake på jobb.

4. De permitterte fortsetter i pensjonsordningen, bedriften betaler kostnadene for administrasjon og forvaltning. Dine ansatte mister da sin forsikring for innskuddsfritak ved uførhet og eventuelle uføre- og etterlatteforsikringer. Dine permitterte ansatte får i stedet rett til å tegne fortsettelsesforsikring som om vedkommende hadde vært meldt ut av ordningen. Dette valget reduserer dine kostnader med ca. 94% (individuelle variasjoner vil forekomme).

Om endringer i regelverket og bakgrunnen for dette

Flere arbeidslivsorganisasjoner og Finans Norge mener det er behov for, og har foreslått, endringer i regelverket for de private tjenestepensjonsordningene for å håndtere et ekstraordinært antall permitterte ansatte. Konsekvensene av Coronaviruset fører bl.a. til at mange arbeidsgivere ser behov for å permittere ansatte.

Finansdepartementet mener det i denne situasjonen er behov for midlertidig å legge til rette for at de arbeidsgivere som ønsker det, kan la permitterte ansatte forbli medlemmer av bedriftens pensjonsordning under permitteringsperioden, selv om det i utgangspunktet følger av forsikringsavtalen at disse ansatte skal meldes ut.

Håndtering av permitterte ansatte med tjenestepensjonsordning i Duvi

Som kjent er de fleste foretak i privat sektor pålagt å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Pensjonsordningen må omfatte sparing til alderspensjon. Den må også omfatte en forsikringsdekning som sikrer fortsatt innbetaling av innskudd eller premie for arbeidstakere som blir uføre, såkalt innskudds- eller premiefritak ved uførhet. Disse kravene er regulert i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Behov for midlertidige endringer i regelverket

I forbindelse med Coronakrisen er det den siste tiden kommet innspill til myndighetene fra flere arbeidslivsorganisasjoner og Finans Norge om at det bør gjøres endringer i regelverket for de private tjenestepensjonsordningene i Norge. Dette først og fremst for å håndtere et ekstraordinært antall permitterte ansatte samt å kunne fastsette midlertidige regler for bedriftene for sparing til alderspensjon med dertil tilhørende forsikringsdekning.

I den forbindelse har regjeringen kommet med et forslag rundt pensjon og permittering. Dette ble behandlet av Stortinget 07. april 2020.

Hvilke midlertidige endringer er foretatt?

I dagens regelverk er det slik at dersom foretaket ikke har fastsatt i sin pensjonsordning at de ansatte skal være medlemmer av pensjonsordningen under permittering, skal de ansatte meldes ut av pensjonsordningen når de permitteres.

I det følgende redegjøres for hvilke midlertidige endringer som nå gjelder for håndtering av permitterte ansatte med tjenestepensjonsordning. I utformingen av en slik midlertidig ordning i tjenestepensjonsregelverket har departementet søkt å balansere hensynet til pensjonsopptjeningen til de ansatte mot hensynet til pensjonskostnadene for arbeidsgivere som i mange tilfeller allerede er i en krevende økonomisk situasjon.

Foretak som allerede har regler om at permitterte er medlem av pensjonsordningen under permittering

De foretak som i dag har regler om at permitterte fremdeles er medlem av pensjonsordningen under permitteringen kan nå velge mellom følgende alternativer:

  • Fortsette å betale både sparing og risiko for permitterte medlemmer, eller
  • endre pensjonsavtalen hvor det besluttes om foretaket skal betale for enten sparing eller risikodekning til de permitterte.

For foretak som har pensjonsordning som omfatter 15 eller flere medlemmer, er det foretakets styringsgruppe som vedtar slike endringer. Alle foretak må informere arbeidstakerne skriftlig dersom de vil endre ordningen.

Foretak som ikke har regler om medlemskap under permittering

Departementet har som utgangspunkt satt fokus på å etablere en mellomløsning for disse pensjonsordningene som innebærer at permitterte arbeidstakere kan forbli medlemmer i pensjonsordningen uten at det blir for kostnadskrevende for bedriftene. Foretakene kan selv velge mellom følgende alternativer:

1. Melde permitterte ut. Det blir da utstedt en fripolise/pensjonsbevis/pensjonskapitalbevis fra pensjonsleverandøren til den permitterte og den enkelte arbeidstaker må selv dekke kostnader til administrasjon og forvaltning av pensjonskapitalen i pensjonskapitalbeviset. kon + tilbud om fortsettelse av risikodekninger. Når arbeidstaker meldes ut av tjenestepensjonsordningen, meldes vedkommende også ut av de forsikringsdekningene tjenestepensjonsordningen har, det vil si forsikring for innskuddsfritak ved uførhet og eventuelle uføre- og etterlatteforsikringer. Arbeidstaker har da rett til å fortsette forsikringsforholdet med individuell premieberegning uten å gi nye helseopplysninger. Arbeidstaker har en frist på seks måneder for å benytte seg av muligheten til å tegne fortsettelsesforsikring.

2. Foretaket kan velge å la de ansatte stå i pensjonsordningen under permittering. Foretaket kan i tillegg velge om ansatte som står i pensjonsordningen skal:

(i) Kun være medlem uten å være dekket av risikoforsikring (innskuddsfritak, uførepensjon mm) og sparing til alderspensjon. Arbeidsgiver vil i slike tilfeller ikke ha plikt til å betale premie eller innskudd til alderspensjonsopptjening eller premie for innskuddsfritak ved uførhet for de permitterte ansatte. Det samme gjelder eventuelle uføre- og etterlattedekninger i ordningen. Den permitterte ansatte får i stedet rett til å tegne fortsettelsesforsikring som om vedkommende hadde vært meldt ut av ordningen.

(ii) Være medlem av pensjonsordningen uten sparing til alderspensjon, men være dekket av risikoforsikringene. I dette tilfellet vil foretaket ikke spare til alderspensjon, men de permitterte vil fremdeles være omfattet av innskuddsfritaksdekningen. Foretaket vil fremdeles betale kostnadene for innskuddsfritaket samt for forvaltning og administrasjon. Det vil ikke være aktuelt med fortsettelsesforsikring for dekninger som videreføres for permitterte ansatte.

(iii) Være fullverdig medlem med både sparing og risikodekninger. Dette innebærer ingen endringer i forhold til dagens praksis.

Angående retten til å tegne fortsettelsesforsikring 

Etter forsikringsavtaleloven skal medlemmet varsles om retten til å tegne fortsettelsesforsikring. Det er ikke regulert i loven hvem som skal gi slikt varsel. I den forbindelse vil vi opplyse at Duvi vil varsle de enkelte medlemmene om dette.

Hvor lenge vil de midlertidige endringene vare?

De midlertidige endringene er ment å være en mellomløsning som kan avlaste bedrifter og arbeidstakere i en periode hvor de økonomiske konsekvensene av koronaviruset kan være betydelige. Når situasjonen normaliseres er det lagt opp til at man bør gå tilbake til lovens ordinære system der håndteringen av permitterte arbeidstakere skal følge av den enkelte pensjonsordnings regelverk. Det er derfor lagt opp til at de midlertidige lovendringene får virkning i 6 måneder fra lovens ikrafttredelse. Dog legges det opp til at dette kan forlenges dersom behovet for reglene fortsatt er tilstede.

Arbeidstakere som blir sykmeldte i permitteringsperioden 

Arbeidstakere som blir sykemeldte i løpet av permitteringsperioden, og som fortsatt er sykemeldte når permitteringsperioden utløper, skal bli stående som medlem i pensjonsordningen frem til vedkommende enten friskmeldes og begynner å arbeide igjen, eller, dersom vedkommende ikke kommer tilbake i arbeid, frem til arbeidsforholdet opphører. Underveis i permitteringsperioden behandles disse da som de øvrige permitterte ansatte.

Hva skjer hvis de permitterte ansatte blir ansatt hos en annen arbeidsgiver og tatt opp i dennes pensjonsordning i permitteringstiden uten at det opprinnelige arbeidsforholdet opphører?

Det er lagt opp til at arbeidstakeren skal beholde medlemskapet i pensjonsordningen under permittering selv om arbeidstakeren meldes inn i ny pensjonsordning hos annen arbeidsgiver. Permitterte ansatte som gjeninntrer i arbeidsforholdet etter permitteringen, bør ha rett til å avslutte fortsettelsesforsikringen og få tilbakebetalt uavløpt premie. Det skal heller ikke stilles krav om ny egenerklæring.

Svarfrist for valg av alternativ 

Som kjent fakturerer Duvi bedriftene månedlig for sparing til alderspensjon samt risikodekninger. Knyttet til faktureringen for mars-måned vil vi fakturere etter at vi har mottatt tilbakemelding fra bedriftene på hvilken løsning som velges omkring alternativene som er nevnt over.

Svarfrist for tilbakemelding på valg av alternativ var fredag 17. april. Dette gjaldt fakturaer utstedt i april 2020.

Hva skjer hvis vi ikke hører fra deg innen tidsfristen?

Som tidligere opplyst er dagens regelverk slik at dersom foretaket ikke har fastsatt i sin pensjonsordning at de ansatte skal være medlemmer av pensjonsordningen under permittering, skal de ansatte meldes ut av pensjonsordningen når de permitteres. Vi vil anta at dette gjelder for de aller fleste bedrifter.

Dersom vi ikke hører noe fra dere innen den angitte tidsfristen vil vi derfor videreføre dagens regelverk for deres bedrift ved at de permitterte meldes ut av pensjonsordningen. 

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!