Kaos i finansmarkedene – hva med pensjonspengene

Corona viruset og fallet i oljeprisen skaper kaos i finansmarkedene og store kurs fall. Kursbevegelsene i Duvi-fondene er imidlertid mindre enn i markedet ellers.

Vi forstår godt at de store kursbevegelsene og den oppmerksomhet de får, skaper uro hos våre kunder. For mange forsterkes fryktfølelsen av pandemien og økonomisk krise. Tidene er spesielt kjedelig for de som blir syke eller berørt av sykdommen eller karantene.

Pensjonspengene faller også i verdi, men enkelte egenskaper i Duvi-porteføljene er med på å redusere risikoen betydelig. Aktivt forvaltede aksjer faller mindre enn indeksfond, globale aksjer holder bedre stand enn Oslo Børs og utenlands valuta demmer opp for fallet.

Duvi bedre enn markedet

Pensjonssparingen hos Duvi er satt sammen slik at den skal bevege seg mindre enn markedet. Så langt har markedet målt ved S&P-indeksen falt rundt 17 prosent hittil i år, mens Oslo Børs har falt rundt 20 prosent. Dette er tall som endrer seg mye på nesten daglig basis.

Frem til 10 mars, har Duvi Langsiktig et kursfall på litt over to prosent så langt i år, mens porteføljen steg med litt over 20 prosent i fjor. Duvi har både indeksfond og aktivt forvaltede fond i porteføljene som følge av at de har ulike karakteristikker og utvikler seg ulikt. Det demper risikoen i porteføljen betydelig når markedene inntar krisemodus. På lengre sikt forventer vi at aktiv og passiv forvaltning vil gi omtrent samme avkastning, men at aktiv forvaltning har bidratt til å redusere risikoen. Den defensive innretningen i Duvi-porteføljene er Harvest Kernel sin lavere samvariasjon med markedet og fungerer i praksis som en undervekt i aksjer.

Store kursfall

Hvis vi ser på tidligere store kursfall ser vi at markedet ofte stiger tilbake til nivået før fallet innen to år er gått. For de aller fleste betyr kursfall at aksjer blir billigere og at de aksjene de kjøper hver måned deretter blir rimeligere.

Vi mener at pensjonssparing bør reflektere det langsiktige målet til den enkelte. En stor del av vårt forbruk er importerte varer og tjenester og reiser til utlandet. For å dempe valutarisikoen i det framtidige forbruket mener vi at pensjonssparingen bør ha en betydelig andel utenlandske aksjer og at investeringen ikke bør valutasikres.

Globale aksjer uten valutasikring faller gjerne mindre enn norske aksjer i krisetider. Oslo Børs er en av de børsene som er hardest rammet av Corona-krisen. Lav eksponering mot norske aksjer og norske kroner har dempet fallet i Duvi Langsiktig betydelig.

Hva tror vi om fremtiden

Duvi har en investeringskomite som følger markedet nøye. Vi har en langsiktig innstilling til markedet og pleier ikke å gå ut med markedssyn. Vi justerer porteføljen etter behov uten å varsle om det.

Før markedet falt mente vi at markedet var inn i en sensyklisk fase. Det vil si at markedet har steget over en lengre periode (siden 2009) og at aksjer er relativt høyt priset. Det er med andre ord lang mellom de virkelig gode investeringsmulighetene, men vi forventer at aksjemarkedet vil gi bedre risikojustert avkastning enn å ha pengene i banken (sikre obligasjoner).

Selv om markedet først falt ti prosent endret vi ikke oppfatning. Duvi opprettholdt aksjeandelen på 80 prosent i Duvi Langsiktig og 30 prosent i Duvi Kortsiktig. Vi lar ikke andelen aksjer stige over disse nivåene nå.

Hva gjør Duvi nå?

Vi står midt i et markedskaos og mye tyder på at det kan bli verre før det blir bedre. Men ingen har fasiten på det i dag. Den defensive innretningen i porteføljene er Harvest Kernel sin lavere samvariasjon med markedet og er i praksis det samme som en undervekt i aksjer.

Ved markedsfall faller aksjeandelen i Duvi sine porteføljer. Vi er imidlertid tålmodige før vi kjøper aksjer for å opprettholde aksjeandelen eller øker aksjeandelen. Det er nemlig først i ettertid man med sikkerhet kan si når bunnen er truffet.

Langsiktig vurderinger

Pensjonssparing er langsiktig sparing, for de fleste sparing som strekker seg fra du er 20 år til du blir 67 år gammel. Duvi har derfor en langsiktig forvaltning av kundenes midler og vil ikke foreta kortsiktige handler.

Duvis investeringsfilosofi er ikke basert på å handle rundt kortsiktige endringer i markeds sentiment som følge av daglige nyhetsoppdateringer som Corona-viruset eller andre hendelser. Vi allokerer porteføljene i henhold til den langsiktige forventede avkastningen og risiko, med målet om å optimere våre kunders pensjonsutbetalinger.

Hvordan Duvi-porteføljene utviklet seg?

Porteføljene har utviklet seg som forventet og Duvi sin investeringskomite følger markedet tett i volatile perioder som vi har nå. Rentefondene, Barings og KLP, har knapt nok rørt på seg og det illustrerer hvorfor vi har renter i porteføljene. Handelsbanken Global Indeks følger Verdensindeksen en-til-en i opp- og nedturer. Harvest Kernel (aktivt forvaltet globale aksjer) har, som sikkert mange har lagt merke til, ikke fulgt aksjemarkedet hele veien opp (lavere avkastning enn Verdensindeksen i fjor). Fordelen er at Harvest Kernel ikke følger markedet hele veien ned heller og faller «bare» ca. 70 prosent av nedgangen i verdensindeksens. Med andre ord, det fondet gir litt dårligere avkastning i gode tider og litt bedre avkastning i dårlige tider, og over tid forventer vi at fondet skal gi samme avkastning som verdensindeksen, men til lavere risiko.

 

Lillestrøm 11. mars 2020

Investeringsansvarlig, Duvi Pensjon

(sign)

Espen Seidel