Porteføljerapport per 31. mai 2022

inkl. historisk avkastning

Krig og inflasjon

Både krig og høy inflasjon er dårlig nytt for investorer. Prisveksten har plutselig skutt i været og krigen i Ukraina forsterker prisveksten gjennom å drive globale energipriser enda høyere. En ny hverdag er i ferd med å etablere seg med langvarig krig i Europa, høy inflasjon og stigende renter. For de fleste land er dette en giftig cocktail og øker sannsynligheten for høy prisvekst samtidig som økonomien opplever negativ vekst, såkalt stagflasjon. Norge er som vanlig annerledeslandet. Vi har en økonomi med et stort innslag av råvarer, og når råvareprisene skyter til himmels følger inntektene etter. Utad er vi solidarisk bekymret for den globale økonomien og snakker ikke høyt om hvor bra det går med norsk økonomi. Noen økonomisk krise i Norge virker ikke å være på trappene.

 

Galopperende prisvekst er først og fremst et resultat av mange år med lave renter, høyt offentlig forbruk og massiv pengetrykking. Denne ekspansive politikken har vært en nødvendig støtte til økonomien etter en serie med kriser siden finanskrisen i 2008. Det er imidlertid en grense hvor lenge myndighetene kan stimulere til økonomisk vekst før virkningen opphører og regningen for overforbruk må gjøres opp. Oppgjørets time har nå kommet. Moderat inflasjon letter byrden for de (myndigheter) som har lånt over evne, men for mye inflasjon ødelegger økonomien. Denne balansen er vanskelig, om ikke umulig, å finne og nå har vi brått gått fra lav inflasjon til for mye inflasjon.

 

Hvis myndighetene ikke skal miste kontrollen med prisstigningen må inflasjonen bekjempes og eneste virkemiddel er å øke renten. Stigende rente er ikke bra for økonomisk vekst, og hensikten med å øke renten er nettopp å bremse økonomisk vekst. At økonomisk vekst kan være for høy kan virke som et paradoks, men det er som å kjøre bil med bånn gass hele tiden – det går fort, men tar ikke lang tid før motoren totalhavarer. I økonomiske termer er hyperinflasjon et totalhavari.

 

For investorer er dagens situasjon en stor utfordring. Med unntak av selskaper som produserer råvarer er det langt mellom investeringer som gir avkastning. For er det en ting aksjemarkedene ikke liker så er det stigende renter. Da faller veksten i selskapenes inntjening (økonomisk vekst) og dagens verdi av fremtidige inntekter faller (diskonteringsrenten øker). Når aksjekursene faller så stiger gjerne obligasjonskursene, men unntaket er når renten stiger. Da faller obligasjonskursene også og det som normalt er investorens sikre havn kan være det verste stedet å plassere kapitalen.

 

Historien viser at sikre havner som obligasjoner og bankinnskudd er det eneste stedet investorer har kunnet tape alle verdier. Hyperinflasjon reduserer effektivt kjøpekraften til pengene og i de verste tilfellene har kjøpekraften gått til null. En portefølje av globale aksjer har imidlertid aldri tapt hele sin verdi og etter en periode med krise har verdien alltid kommet tilbake, for siden å stige over verdien fra før krisen. Som investorer er dette den viktigste lærdommen vi kan ta med oss inn i en ny hverdag. På lang sikt beskytter investering i aksjer din kjøpekraft mens det er høy risiko i såkalte sikre investeringer. Det krever imidlertid at vi hever blikket og tenker langsiktig, på kort sikt vil aksjer fremdeles sving mer enn renter. Vi som sparer til pensjon bør imidlertid være opptatt av risikoen for redusert kjøpekraft av pensjonsmidlene og da vil en høy aksjeandel virke beskyttende.

Aksjemarkedenes utvikling i lokal valuta siste 12 måneder

Graf over globale markeder
Målt i lokale valutaer har globale aksjemarkeder falt 4 % siste 12 måneder og har falt 12 % hittil i år. Oslo Børs har steget nesten 20 % siste 12 måneder som følge av stor eksponering mot energisektoren. Fremvoksende økonomier har hatt den svakeste utviklingen og falt over 16 % siste 12 måneder.

Porteføljenes avkastning

Porteføljenes avkastning er negativ hittil i 2022, Duvi Langsiktig har falt med -5,6 % og Duvi Kortsiktig har falt med -2,3 %. Den defensive innretningen i aksjeporteføljen har bidratt positivt mens valutasikring har bidratt negativt til avkastningen i Duvi Langsiktig. Porteføljen utviklet seg likt med referanseportefølje, men justere vi for at Duvi Langsiktig har hatt lavere risiko enn markedet er porteføljens utvikling svakere enn referanseporteføljen. Duvi Kortsiktig har utviklet seg noe svakere enn referanseporteføljen som følge av lavere avkastning fra aktiv forvalting av renteporteføljen.

Porteføljenes avkastning

Duvi Langsiktig

 Referanse Langsiktig

PeriodeAvkastningAvkastning
Hittil i 2022-5,6 %-5,5 %
202115,7 %17,7 %
20209,6 %10,7 %
201920,2 %21,6 %
2018-4,1 %-3,3 %
2017 (fra 31/1-17)16,0 %16,8 %
Siste tre år (per år)10,2 %11,5 %
Siste fem år (per år)8,2 %9,3 %

 Duvi Kortsiktig

 Referanse Kortsiktig

PeriodeAvkastningAvkastning
Hittil i 2022-2,3 %-1,9 %
20216,8 %6,4 %
20203,2 %5,0 %
20198,2 %7,9 %
2018-1,4 %-0,9 %
2017 (fra 31/1-17)6,2 %6,3 %
Siste tre år (per år)4,1 %4,7 %
Siste fem år (per år)3,4 %3,8 %
   
Oppdatert:06.06.2022Kilde: Bloomberg
Referanse aksjer: iShares MSCI ACWI ETF Referanse renter: KLP Kort Stat
Graf over avkastning i Duvi langsiktig og Duvi kortsiktig

Porteføljenes sammensetning

Allokering i Duviporteføljene

Duvi Langsiktig

Fondsinvestering

Aktiva

Forvaltning

Valuta

Vekt

KLP Kort Stat

Rente

Passiv

NOK

10%

Danske Invest Norsk Kort Obligasjon

Rente

Aktiv

NOK

10%

Danske Invest Global Indeks

Aksje

Passiv

Utenlandsk

18%

Danske Invest Global Indeks NOKh

Aksje

Passiv

NOK

20%

KLP Aksjeglobal Flerfaktor I

Aksje

Aktiv

Utenlandsk

30%

Handelsbanken EM Indeks ESG

Aksje

Passiv

Utenlandsk

7%

Handelsbanken Global SMB ESG

Aksje

Aktiv

Utenlandsk

5%

Kontant Depot

Rente

Passiv

NOK

0%

Sum aksjer

     

80%

Sum renter

     

20%

Sum aktiv forvaltning

     

45%

Sum passiv forvaltning

     

55%

Sum NOK

     

40%

Sum Utenlandsk

     

60%

Duvi Kortsiktig

Fondsinvestering

Aktiva

Forvaltning

Valuta

Vekt

KLP Kort Stat

Rente

Passiv

NOK

35%

Danske Invest Norsk Kort Obligasjon

Rente

Aktiv

NOK

35%

Danske Invest Global Indeks

Aksje

Passiv

Utenlandsk

16%

KLP Aksjeglobal Flerfaktor I

Aksje

Aktiv

Utenlandsk

11%

Handelsbanken EM Indeks ESG

Aksje

Passiv

Utenlandsk

2%

Handelsbanken Global SMB ESG

Aksje

Passiv

Utenlandsk

2%

Sum aksjer

     

31%

Sum renter

     

69%

Sum aktiv forvaltning

     

46%

Sum passiv forvaltning

     

54%

Sum NOK

     

69%

Sum Utenlandsk

     

31%

Oppdatert per

08.06.2022

Forventet framtidig avkastning i Duvis porteføljer

Det er i hovedsak markedenes utvikling, og da særlig aksjemarkedet, som er avgjørende for risiko og avkastning i Duvis porteføljer.

Investeringskomitéen i Duvi vurderer kontinuerlig Duvis porteføljer med den hensikt å optimere forholdet mellom forventet risiko og avkastning. Det blir lagt spesiell vekt på å kunne opprettholde markedets langsiktige avkastning med så lav risiko som mulig. Investeringskomitéen vurderer særlig endring i allokering mellom aksjer og renter samt valg av fond. Duvi rebalanserer porteføljene regelmessig til strategiske vekter. Når vi gjør forsiktige avvik fra strategiske vekter, er det i situasjoner vi mener det er klar asymmetri mellom oppside og nedside i markedet.

Duvi forventer at porteføljene på lang sikt vil gi markedets avkastning, men med lavere risiko. Derfor legger Duvi forventet markedsavkastning til grunn for porteføljenes forventede avkastning. Duvi utarbeider ikke egne prognoser for markedets avkastning, men bruker bransjens felles standard for forventet avkastning.

 

Duvi legger Finans Norge sine prognoser til grunn for beregning av porteføljenes forventede avkastning: Avkastningsprognoser

Forventet avkastning i Duviporteføljene

Duvi Langsiktig

Aktiva

Vekt i porteføljen

Forventet Avkastning

Bidrag avkastning

Globale aksjer

80 %

5,75 %

4,60 %

Renter

20 %

2,50 %

0,50 %

Duvi Langsiktig

100 %

5,10 %

5,10 %

    
Duvi Kortsiktig

Aktiva

Vekt i porteføljen

Forventet Avkastning

Bidrag avkastning

Globale aksjer

30 %

5,75 %

1,73 %

Renter

70 %

2,50 %

1,75 %

Duvi Kortsiktig

100 %

3,48 %

3,48 %

Duvis investeringsfilosofi knyttet til pensjonssparing

Duvi ble etablert som en følge av at vi mente det manglet pensjonsleverandører som var innrettet mot å gi investor et egnet produktutvalg og som var opptatt av å hjelpe investorene å fatte gode beslutninger. Basert på våre undersøkelser var pensjonsmidler i hovedsak investert i profiler med 50 % aksjer og 50 % renter, og som oftest valutasikret til norske kroner. Så vidt vi vet er dette fremdeles tilfellet.

 

Nærmere 100 år med kollektiv investeringserfaring fortalte oss at dette er feil for folk flest, ei heller slik vi forvalter egne pensjonsmidler og i strid med forvaltningsfaglige prinsipper. Med egen pensjonskonto er det kunden selv som er ansvarlig for å velge riktig portefølje, herunder riktig aksjeandel. Forskning innen økonomisk atferd viser imidlertid at hvordan valgmulighetene presenteres har svært stor innvirkning på beslutningen. Det betyr at tilbydere av pensjonsordninger har et særlig ansvar for å legge til rette for at kunden fatter gode beslutninger. Hvor stor aksjeandelen i porteføljen skal være er den viktigste driveren av hvor stor pensjonsutbetalingene vil bli, og dermed den viktigste beslutningen investoren fatter.

 

Grafen under sammenlikner en portefølje slik de fleste pensjonspengene er investert, 50 % aksjer med valutasikring, og en portefølje med 80 % aksjer uten valutasikring.

Betydning av aksjeandel: Avkastning i Moderat versus Langsiktig siste 5 år

Betydning av aksjeandel

Duvi mener at folk flest er tjent med å holde en høy aksjeandel i pensjonssparingen fram til man går av pensjon og starter uttak av pensjonsmidlene. For investorer med mer enn 10 år til pensjonsalder tilsier den lange investeringshorisonten alene en høy aksjeandel. For investorer med mindre enn 10 år til pensjonsalder, og som vil motta en betydelig del av pensjonen fra Folketrygden, tilsier en vurdering av den totale pensjonsporteføljen en høy aksjeandel i den private pensjonsporteføljen.

 

På det tidspunkt man går av med pensjon mener vi individuelle forhold i større grad kan påvirke om det er riktig redusere aksjeandelen eller ikke. I tillegg vil kortere investeringshorisont medføre at rådende markedsforhold har større innvirkning på hva som er riktig aksjeandel. Derfor er det vanskeligere å komme med en generell anbefaling om nedtrapping. Når Duvi likevel kommer med en forsiktig anbefaling om å trappe ned aksjeandelen ved pensjonsalder er det basert på en antagelse om at folk flest legger større vekt på stabile utbetalinger enn å øke kjøpekraften i utbetalingsperioden.

 

Duvi legger til grunn at det er problematisk både hvis kundene ender opp med en for høy aksjeandel og en for lav aksjeandel. Å anbefale en for lav aksjeandel er ikke konservativt eller «å være på den sikre siden». For lav aksjeandel øker risikoen for at inflasjonen spiser opp avkastningen og at realavkastningen ikke innfrir målsettingen med å øke kjøpekraften.

 

Duvi har som utgangspunkt at valutaeksponering i porteføljene bør ligge på nivå med valutaeksponering i fremtidig konsum. Når valutaeksponering i porteføljen er motsatt av valutaeksponeringen i framtidig forbruk vil den samlede valutarisikoen reduseres. Analyser fra SSB[1] viser at rundt 60 % av nordmenns forbruk påvirkes av valutakursene, blant annet som følge av varer og tjenester som kjøpes fra utlandet. Når utenlandsk valuta stiger i kurs blir forbruk fra utlandet dyrere, samtidig som avkastningen fra utenlandske investeringer blir høyere. 40 % av forbruket påvirkes ikke av endringer i valutakursene. Når utenlandsk valuta stiger i kurs vil prisene på denne andelen av forbruket ikke endre seg.

 

En portefølje som har 60 % eksponering mot utenlandsk valuta og 40 % investert i norske kroner (valutasikret), vil i stor grad være et speilbilde av valutaeksponeringen fra framtidig forbruk. I perioder kan det være ønskelig å avvike fra dette utgangspunktet. Spesielt har utenlands valuta hatt en tendens til å stige i verdi nå aksjemarkedet faller kraftig og risikoreduksjon kan i perioder være et godt argument for å øke valutaeksponeringen i porteføljen. I andre perioder kan markedssynet være at utenlandsk valuta er over- eller underpriset og tilsi at valutaeksponeringen bør avvike fra 60 %.

[1] Boug, Cappelen og Eika (2005) og von Brasch, Cappelen og Kristjansson (2020)

Vedlegg – Regulatorisk informasjon

Vi har blitt oppfordret av Finanstilsynet om å informere kundene om risikojustert avkastning. Vi er selv noe usikre på hensikten med dette siden det ikke er en entydig måte å beregne risikojustert avkastning eller åpenbart hvordan risikojustert avkastning skal tolkes.

 

Siden oppstart har Duvi hatt lavere risiko i porteføljene enn en markedsportefølje med samme aksjeandel (referanseporteføljen). Så selv om aksjeandelen har vært den samme i Duvi porteføljene og referanseporteføljene har porteføljene svingt mindre enn referansen. Justerer vi avkastning for at risikoen har vært lavere vil risikojustert avkastning øke. Tabellen under viser faktisk avkastning sammenliknet med både risikojustert avkastning og avkastning i referanseporteføljene.

Duvi Langsiktig

 Referanse Langsiktig

Periode

Avkastning

Risikojustert

avkastning

Avkastning

Hittil i 2022

-5,6 %

-6,7 %

-5,5 %

2021

15,7 %

18,8 %

17,7 %

2020

9,6 %

11,5 %

10,7 %

2019

20,2 %

24,3 %

21,6 %

2018

-4,1 %

-4,9 %

-3,3 %

2017 (fra 31/1-17)

16,0 %

19,2 %

16,8 %

Siste tre år (per år)

10,2 %

12,2 %

11,5 %

Siste fem år (per år)

8,2 %

9,8 %

9,3 %

Siden oppstart

9,2 %

11,1 %

10,4 %

Duvi Kortsiktig

 Referanse

Kortsiktig

Periode

Avkastning

Risikojustert avkastning

Avkastning

Hittil i 2022

-2,3 %

-2,6 %

-1,9 %

2021

6,8 %

7,9 %

6,4 %

2020

3,2 %

3,7 %

5,0 %

2019

8,2 %

9,6 %

7,9 %

2018

-1,4 %

-1,7 %

-0,9 %

2017 (fra 31/1-17)

6,2 %

7,2 %

6,3 %

Siste tre år (per år)

4,1 %

4,8 %

4,7 %

Siste fem år (per år)

3,4 %

4,0 %

3,8 %

Siden oppstart

3,8 %

4,4 %

4,2 %