Mer informasjon om Duvi Kortsiktig

Vår investeringsstrategi

Aksjeandelen forvaltes i en kombinasjon av indeksfond og aktivt forvaltede fond. Duvi Kortsiktig avviker dermed fra referanseindeksens sammensetning. Det aktivt forvaltede fondet søker å gi meravkastning gjennom en kombinasjon av utelukkelse av enkeltaksjer i indeksfond og ved å velge enkeltaksjer basert på grundige analyser.

Referanseindeks og avvik fra denne

Duvi Kortsiktig referanseindeks er en kombinasjon av 30 prosent MSCI All Countries World Index, en bred verdensindeks som inkluderer fremvoksende økonomier, og 70 prosent ST1X, en indeks som reflekterer verdiutviklingen for norske statsobligasjoner med kort rentebinding. Obligasjoner med kort rentebinding har liten risiko for kursfall når renten stiger. Porteføljens avkastning vil kunne avvike fra referanseindeksen, både som følge av endring i porteføljens sammensetning og som følge av de underliggende fondenes relative avkastning.

Risiko – og avkastningsprofil

Referanseindeksens svingninger siste fem år plasserer spareprofilen i kategori 2. Dette betyr at kortsiktig ventelig vil svinge lite.

Duvi Kortsiktig kjøper eller selger ikke valutakontrakter for å redusere de kortsiktige svingningene.

Sosialt ansvarlig forvaltning

Duvi velger fond som ekskluderer plassering i selskaper som bryter mot internasjonale normer og konvensjoner hva gjelder menneskelige rettigheter, korrupsjon og miljø.

Duvi Kortsiktig

Oppdatert per 02.12.2022

  • 34,75 % KLP Kort Stat P: Norske statsobligasjoner aktivt forvaltet
  • 34,75 % Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK I: Norske obligasjoner aktivt forvaltet
  • 15 % Danske Invest Index Global AC Restricted klasse NOK: Globalt aksjeindeksfond
  • 7,5 % KLP Aksjeglobal Flerfaktor P: Globalt aksjeindeksfond uten valutasikring
  • 1,9 % Handelsbanken Emerging Markets Index: Aksjeindeksfond fremvoksende markeder
  • 5,6 % KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret S: Valutasikret globalt aksjeindeksfond  
  • Opptil 0,5 % kontantbeholdning
Duvi kortsiktig spareportefølje

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!