Forside    /    Våre spareporteføljer    /    Dette er Duvi Kortsiktig    /    Mer informasjon om Duvi Kortsiktig

Mer informasjon om Duvi Kortsiktig

Utvidet info om Duvi Kortsiktig – for deg som vil vite mer

Vår investeringsstrategi

Aksjeandelen forvaltes i en kombinasjon av indeksfond og aktivt forvaltede fond. Duvi Kortsiktig avviker dermed fra referanseindeksens sammensetning. Det aktivt forvaltede fondet søker å gi meravkastning gjennom en kombinasjon av utelukkelse av enkeltaksjer i indeksfond og ved å velge enkeltaksjer basert på grundige analyser.

 

Referanseindeks og avvik fra denne

Duvi Kortsiktig referanseindeks er en kombinasjon av 30 prosent MSCI All Countries World Index, en bred verdensindeks som inkluderer fremvoksende økonomier, og 70 prosent ST1X, en indeks som reflekterer verdiutviklingen for norske statsobligasjoner med kort rentebinding. Obligasjoner med kort rentebinding har liten risiko for kursfall når renten stiger. Porteføljens avkastning vil kunne avvike fra referanseindeksen, både som følge av endring i porteføljens sammensetning og som følge av de underliggende fondenes relative avkastning.

 

Risiko – og avkastningsprofil

Referanseindeksens svingninger siste fem år plasserer spareprofilen i kategori 2. Dette betyr at kortsiktig ventelig vil svinge lite.

Duvi Kortsiktig kjøper eller selger ikke valutakontrakter for å redusere de kortsiktige svingningene.

 

Sosialt ansvarlig forvaltning

Duvi velger fond som ekskluderer plassering i selskaper som bryter mot internasjonale normer og konvensjoner hva gjelder menneskelige rettigheter, korrupsjon og miljø.

 

Portefølje per august 2019 

  • 35% norsk statsobligasjonsfond med mindre enn 3 måneders rentebinding (nå: obligasjonsfondet KLP Kort Stat forvaltet av KLP)
  • 35 % Danske Invest Norsk Kort Obligasjon
  • 15% globalt aksjeindeksfond (nå: Global Index Criteria forvaltet av Danske Invest Global Indeks)
  • 15% globalt aktiv forvaltet fond for å motvirke svakheter ved passiv aksjeinvestering (nå: Harvest Equity Kernel Fund)

 

Kostnadene som Duvi får for forvaltning av pensjonskapitalbevisene dekker alle kostnader ved forvaltning. Det er ingen doble lag med kostnader eller lignende.