Veiledning før uttak av alderspensjon

Gå til utbetalingsveileder

Du velger selv om du vil starte uttak av alderspensjon fra du fyller 62 år, eller om du vil starte uttaket senere. Helt uavhengig av det, velger du også hvor lenge du vil fortsette å jobbe og dermed tjene opp mer pensjon.

Denne veilederen illustrerer hvor mye disse valgene betyr for din pensjonsutbetaling fra innskuddspensjonen hos Duvi. Hva du faktisk vil få utbetalt når den tid kommer, avhenger også av hvor mye høyere eller lavere avkastningen på pensjonspengene faktisk vil bli. Den avkastningen Utbetalingsveilederen bruker er fratrukket prisstigning, men ikke skatt på utbetalingene.

1

Lave kostnader

Arbeidsgiver betaler dine kostnader inntil du starter utbetaling. Da omgjøres din pensjonsbeholdning til såkalte «pensjonskapitalbevis» og kostnadene belastes fra da av din pensjons¬konto som for andre pensjonskapitalbevis.

Veilederen lar deg se effekten på din pensjonsutbetaling av høyere eller lavere kostnader.

2

Langsiktig forvaltning

Veilederen lar deg se effekten på din pensjonsutbetaling av å ha pensjonspengene plassert langsiktig heller enn kortsiktig også i utbetalingsperioden.

Historien tilsier at høy andel aksjer over tid gir vesentlig høyere avkastning enn bankinnskudd og obligasjoner, men også at verdifall for aksjer vil redusere utbetalt alderspensjon i perioder med verdifall. Veilederen lar deg se effekten på din pensjons-utbetaling av å plassere pensjons-pengene kortsiktig.

Husk at den avkastning som du faktisk vil oppnå det enkelte år, vil bli høyere eller lavere enn den avkastningen som veilederen bruker i beregningene. Klikk knappen ««Hvordan fungerer veilederen»» for å lese mer om hvordan pensjonsutbetalingene beregnes.

Hvordan fungerer veilederen?

Prøv Duvis Utbetalingsveileder

Klikk på den personen som ligner mest på deg...

Pia (61 år)

Høyt utdannet, har hatt mer enn to jobber i privat sektor og har derfor flere pensjonskapitalbevis.


  • Lønn: 500 000 kr
  • Oppsparte midler: 300 000 kr
  • Nåværende kostnader: 0.65%

Uttaksalder: 62 år

Utbetalingstid: 17 år

Sparing fra 0G: Ja

Sparing 1-7.1G: 5%

Sparing 7.1-12G: 8%

Plassering: Langsiktig

Jobbe samtidig med uttak [år]? 3

Bjørn (61 år)

Jobber nå i privat sektor og har en del fripoliser fra tidligere, men har ikke vært med i en innskuddspensjonsordning før denne jobben.

  • Lønn: 500 000 kr
  • Oppspart kapital: 100 000 kr
  • Nåværende kostnader: 0.65%

Uttaksalder: 67 år

Utbetalingstid: 10 år

Sparing fra 0G: Ja

Sparing 1-7.1G: 5%

Sparing 7.1-12G: 8%

Plassering: Langsiktig

Jobbe samtidig med uttak [år] 3


Bruk dine egne data i Duvis Pensjonsutbetaling Simulator

Dine pensjonsdata
Din arbeidsgivers sparevalg
Fra din nåværende pensjonsleverandør

Simulator: Hvor mye kan høye kostnader og kortsiktig plassering bety i kroner?

Grafen under viser simuleringer av hva man kan forvente i utbetalt pensjon gitt persondata. Her sammenlignes Duvi Pensjon sine produkter med de vanligste produktene brukt av våre konkurrenter. Vi har brutt ned forskjellen på ulike handlinger, slik at du enkelt kan se hvor mye du kan tjene på enkle grep.

Lave kostnader:
Her sammenlignes totalkostnaden for Duvi Pensjon (~0,65%) med gjennomsnittskostnaden for de seks største pensjonsleverandørene i 2016 (~1,95%), eller eget lagt inn parameter. Simulatoren viser deg dermed hvor mye du kan spare bare ved å ha en leverandør med lavere kostnader.

Langsiktig forvaltning:
Her sammenlignes Duvis anbefalte investeringsprofil, Duvi Langsiktig (80% aksjer/20% renter), med den vanligste profilen til konkurrentene med 50% aksjer (som senere nedtrappes til 20% aksjer fra 45 år). Vi har brutt ned denne effekten i fire klassiske valg, og estimert hva du kan tjene på å ha Duvi Langsiktig gjennom hele perioden fremfor å:

  1. starte pensjonssparingen 50% aksjer (bransjestandard)
  2. starte nedtrapping til 20% askjer fra 45 år (bransjestandard)
  3. gå over til Duvi Kortsiktig fra 60 år (30% aksjer/70% renter)
  4. gå over til Duvi Kortsiktig ved uttaksalder (vanligvis 67 år)

Simulatoren er beskrevet ut fra privatpersonens synspunkt gjennom hele arbeidslivet, og er en kombinasjon av forvaltning av pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere og nåværende arbeidsgivers innskuddspensjonsordning.

Simulatoren estimerer at kan unngå

kr

unødvendig tap! Av dette er kr i sparte kostnader og kr grunnet mer langsiktig forvaltning

Til sammen tilsvarer dette å unngå at pensjonen kan bli

%

lavere enn den burde bli!

(Les mer om hvordan vi beregner gevinster fra langsiktig forvaltning i informasjonsboksen)

Simulator: Hvordan vil pensjon utbetales?

Grafen viser en simulert utvikling av innskuddspensjonen fra i dag til utbetalingsperioden er over, gitt persondata og at investeringsprofilen Duvi Langsiktig er valgt gjennom hele perioden – pensjon slik den burde være. Simulatoren viser aggregert innskudd og avkastning frem til uttaksalder, deretter årlig utbetaling og avkastning.

Simulatoren er beskrevet ut fra privatpersonens synspunkt gjennom hele arbeidslivet, og er en kombinasjon av forvaltning av pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere og nåværende arbeidsgivers innskuddspensjonsordning.

Opptjeningsperioden:

Innskudd:

Avkastning:

Utbetalingsperioden:

Innskudd:

Avkastning:Gj.snitt. årlig pensjon:

Totalt utbetalt pensjon:

Hvordan fungerer Duvis Utbetalingsveileder?

Kunder av Duvi får veiledning det året de fyller 61 år eller om de beslutter å starte utbetaling senere.

Duvi Utbetalingsveileder viser alle beregnede utbetalinger, inkludert årlig pensjonsytelse ved uttak av pensjon fra hvert av årene fra fylte 62 til 67 år, henholdsvis med og uten fortsatt opptjening av alderspensjon fram til fylte 67 år.

Duvi baserer beregningen på følgende forutsetninger: 5,5% årlig avkastning etter prisstigning for aksjer og 1% for renter, altså 4,9% før kostnader for en langsiktig investerings-portefølje med 80% aksjer. Historien lærer oss at faktisk utbetalt innskuddspensjon vil variere fra år til år og samlet. Tallene vil avhenge av hva faktisk avkastning vil bli og at kan variere betydelig fra de tallene som brukes i veilederen.

Utbetalt pensjon det enkelte år vil variere fordi den beregnes som:
  Pensjonsbeholdningen (saldo på din pensjonskonto) forrige periode
 +/- avkastning forrige periode
 + innbetalt innskudd forrige periode (dersom du jobber samtidig med utbetaling)
  delt på antall gjenværende perioder i utbetalingsperioden. (Hvis dette gir en årlig utbetaling på mindre enn rundt 20.000 kroner, så kan utbetalingsperioden forkortes. 100.000 kroner i pensjonsbeholdning kan på den måten betales ut over fem år.)

Derfor fokuserer Duvi Utbetalingsveileder på totalt utbetalt pensjon (eksempel basert på «Pia» nedenfor):

           Uttak fra 62   Uttak fra 67
            (til 77)     (til 77)
Du velger ikke å
jobbe samtidig     kr 464.000   kr 779.000
med uttak av pensjon
Du velger å jobbe
samtidig med      kr 714.000   kr 1.029.000
uttak av pensjon

Nedenfor gir vi et eksempel som på en oversiktlig og lett forståelig måte viser hvordan Duvi Utbetalingsveileder fungerer, hvordan beløpene fordeler seg pr år og hvordan du kan endre forutsetningen for å se effekten av de valg du kan ta.

Veilederen er basert på at pensjonskapitalen knyttet til pensjonskapitalbevis i utbetalingsperioden forvaltes som en spareavtale. Innskuddspensjonsloven gir deg rett til å flytte pensjonskapitalbeviset til et forsikringsselskap og konvertere til en forsikring med livsvarig utbetaling. I så fall vil forsikringsselskapets tall for levetid kostnader og avkastning avgjøre hva den årlige pensjonen vil bli.

Eksempelpersonen «Pia» har fylt 61 år og kan velge å starte uttaket av sin innskuddspensjon fra fylte 62 år (1)og samtidig slutte i jobben (2). Uttaket må minst gjøres frem til Pia fyller 77 år – altså over 17 år.(Klikk «Bruk egne parametre» dersom du er eldre enn 61 eller ønsker å endre noen av de andre forutsetningene.)

Ved utgangen av året vil Pia ha pensjonsbeholdning på 300.000 (3) pluss årets innskudd på 5% (4) av lønn (5).

Alderspensjonen blir det første året er pensjonsbeholdningen ved starten av året delt på antall gjenstående år i utbetalingsperioden (6) – her 20.000 kroner.

Det første året vil Pia få rundt 19.000 kroner i avkastning på pensjonsbeholdningen (7). Pensjonsbeholdningen ved utgangen av hennes 62. år vil da være bare litt lavere enn ved inngangen av året (325.000 minus 20.000 pluss 19.000).

Grafen viser at «Pia» beregnes å få 557.000 kroner i totalt utbetalt pensjon (8). Legg merke til at dette er vesentlig mer enn 340.000 krone som er 17 ganger pensjonen første året (som du finner på norskpensjon.no). Avkastning i utbetalingsperioden er viktig for din pensjon!

***
Dersom Pia derimot velger å utsette uttaket av innskuddspensjon til fylte 67 år, vil beregnet totalt utbetalt pensjon bli over 200.000 kroner høyere;
Og dersom Pia velger å jobbe samtidig med å ta ut pensjon og dermed få tillagt innskudd også i utbetalingsperioden (9), vil beregnet totalt ubetalt pensjon bli nesten dobbelt så høy; over 1 million kroner.
Dersom du holder markøren over de blå, røde og grønne blokkene i grafen, vil du se avrundete tall for den enkelte periode.

Påminnelse: Veilederen bruker hele tusen for å minne om at faktisk avkastning vil avvike fra disse beregningene. Tallene i denne veilederen er basert på følgende forutsetninger: 5,5% årlig avkastning etter prisstigning for aksjer og 1% for renter, altså 4,9% før kostnader for en langsiktig investerings-portefølje med 80% aksjer. Faktisk årlig avkastning de neste årene vil bli lavere eller høyere enn dette. Husk også at du etter loven har rett til å velge om pensjonskapitalen knyttet til pensjonskapitalbevis i utbetalingsperioden skal forvaltes som en spareavtale eller konverteres til en forsikring med lav garantert årlig rente og livslang utbetaling.