Kan du øke pensjonen din?

Gå til pensjonskalkulator

Ønsker du at din samlede pensjonsutbetaling skal bli størst mulig? Hvis du velger en langsiktig pensjonsløsning med lave kostnader kan du over et arbeidsliv øke pensjonsutbetalingene dine betraktelig.

1

Lave kostnader

Visste du at kostnadsnivået blant mange av pensjonsleverandørene i Norge er tre ganger høyere for privatkunder [kilde] enn for bedriftskunder? Kostnader reduserer din fremtidige pensjon. Disse pengene bør heller stå og vokse på pensjonskontoen din. Hos Duvi Pensjon får alle kunder samme lave pris.

2

Langsiktig forvaltning

Pensjonssparing er langsiktig sparing. Er du ung, er det kanskje 30 til 40 år til du får utbetalt pengene. Den lange tidshorisonten skiller pensjonssparing fra alle andre former for sparing. Da blir det enda viktigere å ha en langsiktig sparing med høy andel aksjer og unngå nedtrappingsmodeller der aksjeandelen reduseres over tid. Duvi anbefaler det som er best for deg – investeringsprofilen Duvi Langsiktig med 80 prosent aksjer.

Duvis pensjonskalkulator viser ikke beregninger over forventet alderspensjon. Den sammenligner Duvi Langsiktig med en gjennomsnittlig pensjonsprofil som har lavere aksjeandel og nedtrapping. Pensjonskalkulatoren illustrerer hvor viktig det er å se helhetlig på pensjon og passe på at du har en langsiktig investeringsprofil, samt unngår nedtrappingsmodeller og høye kostnader. Se hvordan det slår ut for tre tenkte personer. Du vil kanskje kjenne deg igjen i én av dem. Du kan også velge å legge inn dine egne tall og se hvordan det slår ut for deg.

Prøv den og se hva det betyr for deg!

Pensjonskalkulatoren illustrerer betydningen av dine valg. Regnestykket er basert på mange forutsetninger og antagelser, som du kan lese mer om under «En nærmere gjennomgang».

Vi har benyttet forutsetningene som bransjeforeningen for pensjonsleverandørene benytter for norskpensjon.no: 1 prosent årlig fra obligasjoner og bankinnskudd etter 2 prosent prisstigning, og 5,5 prosent for aksjer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet også avhenge av markedsutviklingen og kursutvikling i underliggende fond.

Prøv Duvi Pensjonkalkulator

Klikk på den personen som ligner mest på deg...


Bruk dine egne tall for simuleringen

Dine pensjonsdata
Din arbeidsgivers sparevalg
Fra din nåværende pensjonsleverandør

Kalkulator: Hvor mye kan kan høye kostnader og kortsiktig plassering bety i kroner?

Grafen under viser simulering gitt forutsetninger om enkeltpersonen. Vi har brutt ned forskjellen for å vise effekten av å ta aktive beslutninger sammenlignet med ikke å gjøre noe, og altså forbli i den løsningen og de kostnadene nordmenn i dag oftest har [kilde].

Lave kostnader:
Her sammenligner vi totalkostnaden bedrifter oftest betaler (~0,65%) med gjennomsnittskostnaden for de seks største pensjonsleverandørene i 2016 (~1,8% basert på et pensjonskapitalbevis med 45.000 kroner på pensjonskontoen) [kilde]. Om du vet at du betaler lavere gebyrer, så kan du klikke på ”Bruk egne tall” knappen. Kalkulatoren viser deg dermed hvor mye tapt pensjon du kan unngå ved å ha en leverandør med lavere kostnader.

Langsiktig forvaltning:
Her sammenlignes langsiktig plassering av pensjonspengene (8 av 10 kroner i globale aksjer, resten i statsobligasjoner), med den gjennomsnittlige sammensetningen [kilde] med halvparten i aksjer. Vi har delt opp denne forskjellen knyttet opp mot fire valg du selv kan gjøre, eller la pensjonsleverandøren gjøre på sine vegne:

 1. unngå å starte pensjonssparingen kortsiktig, her: 50% aksjer
 2. unngå å bruke gradvis nedtrapping til 20% aksjer, her: fra 45 år
 3. unngå å bytte til kortsiktig fra 60 år, her: 30% aksjer/70% renter
 4. unngå å bytte til kortsiktig ved uttaksalder, her: 67 år

Kalkulatoren er beskrevet ut fra privatpersonens synspunkt. Antall jobbskifter avgjør hvilken kombinasjon kalkulatoren bruker for pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere og nåværende arbeidsgivers innskuddspensjonsordning hvor kostnadene for deg som ansatt er null. Den tar altså utgangspunkt i dagens situasjon for nordmenn; 19 av 20 blir værende med den samme, kortsiktige plassering av pensjonspengene som de opprinnelig ble innplassert i.

Kalkulatoren estimerer at får

kr

mer i pensjon av å unngå unødvendige tap! Av dette er kr i sparte kostnader og kr grunnet mer langsiktig forvaltning

Til sammen tilsvarer dette

+%

ekstra i pensjon!

(Les mer om hvordan vi beregner gevinster ved å trykke på knappen "En nærmere gjennomgang")

Kalkulator: Hva vil totale utbetaling i pensjon over 10 år være ved å unngå kortsiktighet og høye kostnader?

Grafen viser en simulert utvikling av innskuddspensjonen fra i dag til utbetalingsperioden er over, gitt persondata og at investeringsprofilen Duvi Langsiktig er valgt gjennom hele perioden – pensjon slik den burde være. Kalkulatoren viser aggregert innskudd og avkastning frem til uttaksalder, deretter årlig utbetaling og avkastning.

Kalkulatoren er beskrevet ut fra privatpersonens synspunkt gjennom hele arbeidslivet, og er en kombinasjon av forvaltning av pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere og nåværende arbeidsgivers innskuddspensjonsordning.

Opptjeningsperioden:

Innskudd:

Avkastning:

Utbetalingsperioden:

Avkastning:Gj.snitt. årlig pensjon:

Totalt utbetalt pensjon:

Duvi Pensjonkalkulator – en nærmere gjennomgang

Duvi Pensjon kaller sin løsning for innskuddspensjon for Duvi Langsiktig – pensjon slik den burde være. Vi snakker om de ting nordmenn selv kan gjøre for å øke – eller unngå unødvendig å tape – framtidig alderspensjon. Eller for å være mer presis: Vi snakker om kjøpekraft, altså etter at vi har trukket fra prisstigning, fordi denne historisk har vært den største trusselen mot pensjonssparing. Du kan gjøre disse grepene selv, eller vi kan gjøre det for deg. Du og arbeidsgiveren din kan la Duvi gjøre det for deg ved at dere velger Duvi Langsiktig – arbeidsgiver velger mens du er ansatt og du velger etter at du har skiftet jobb.

Kalkulatoren fokuserer altså på effekten av IDAG å bytte fra kortsiktig til langsiktig, å unngå at pensjonsleverandøren unødvendig bytter trinnvistilbake til kortsiktig (ofte kalt ”aldersbestemt nedtrapping”), og IDAG å unngå unødvendig høye kostnader.

Den fokuserer IKKE på konsekvensen av ting du i liten grad kan påvirke. Eksempelvis simulerer den ikke effekten av høyere framtidig avkastning eller at din forvalter kan komme til å være dyktigere enn andre. Den viser heller ikke konsekvensen av skatt eller eventuelle endringer et enkelt år, så som endret lønn etter prisstigning og endrede priser fra pensjonsleverandøren.

Heller ikke Duvi har en krystallkule som sier hva fremtidig avkastning vil bli for dine pensjonspenger. Men det trenger vi ikke for at du skal kunne simulere effekten i kroner av å unngå disse pensjonstabbene. Vi nøyer oss med å bruke tall for avkastning og kostnader som er rimelige når vi ser dem opp mot det de i dag er og historisk har vært.

Kalkulatoren fokuserer på 4 aktive beslutninger som du kan ta:

 1. Å bytte i dag til langsiktig plassering av pensjonspengene med 80% i aksjer, sammenlignet med det mest brukte alternativet med 50% aksjer. Dette kalles ofte” Balansert” (vi kaller gjerne ”verken-eller” fordi det typisk plasseres mellom ”Forsiktig” og ”Offensiv”). I figuren nedenfor er tapt avkastning på 380.000 kroner markert med (1)
 2. Å velge bort tidlig, gradvis reduksjon i aksjeandel og derved forventet avkastning på pensjonspengene. I kalkulatoren skjer dette fra fylte 44 år med nedvekting til 20% aksjer. Alderen varierer pensjonsleverandørene imellom fra 37 til en gang i 50 årene. I figuren nedenfor er unngått tapt avkastning på 132.000 kroner fra 45-60 år markert med (2)
 3. Å forbli langsiktig også etter fylte 60 år fordi innskuddspensjonen ikke utgjør så stor del av samlet sparing at mulig fall i verdien av denne ville gi en vesentlig fall i alderspensjonen det påfølgende året. I figuren nedenfor er unngått tapt avkastning på 289.000 kroner fra 60-67 år markert med (3)
 4. Å forbli langsiktig også etter fylte 67 år. I figuren nedenfor er unngått tapt avkastning på 312.000 kroner markert med (4).

Kalkulatoren gir følgende tankevekkende tall for Pia som er 30 år, er høyt utdannet, har hatt mer enn to jobber i privat sektor og derfor har flere pensjonskapitalbevis, 500 000 kr i lønn, 100 000 kr i oppsparte midler i pensjonskapitalbevis og nåværende kostnader på pensjonskapitalbevisene: 1,8%:

Dette er de forutsetningene Duvi har benyttet for å simulere effekten i kroner av unødvendig høye kostnader og unødvendig kortsiktig plassering av pensjonspengene.

Noen av de mest sentrale forutsetningene pr april 2018 (tall merket *) erstatte med dine egne tall ved å trykke på knappen ”Bruk egne tall"

 • Din alder i dag 30 *)
 • Året for første utbetaling 67 *)
 • Utbetalingsperiode 10 *)
 • Lønn i dag 500 000 *)
 • Pensjonskapitalbevis i dag 100 000 *)
 • Antall ganger i opptjeningsperioden

  man skifter jobb 4 *)

 • Hvor mange år mellom hvert jobbskifte 7
 • Årlig prisstigning, lønnsstigning og regulering 2,0 %
 • Grunnbeløp i folketrygden 96 883

 • Forventet avkastning: kortsiktig plassering 4,2 %
 • Forventet avkastning: langsiktig plassering 6,4 %
 • Forventet avkastning: 100% aksjer 7,25 %
 • Forventet avkastning: 100% renter 2,95 %
 • Forvaltningshonorar Duvi: 0,65 %
 • Forvaltningshonorar i dag: 1,80 % *)

 • Fra 0G? Ja *)
 • 1-7,1 G 5,0 % *)
 • 7,1-12 G 8,0 % *)