Over 60 veileder

Gå til veileder

Over 60 veilederen skal hjelpe deg med å ta best mulig valg med hensyn til pensjonspengene dine når du nærmer deg utbetalingsperioden.

Nordmenn flest har plassert sine pensjonspenger unødvendig kortsiktig*. Dette gjør at de kan tape betydelig deler av sin innskuddspensjon, sammenlignet med hva den burde være.

Ved å bruke veilederen kan du se hvor mye innskuddspensjonen din utgjør av din samlede sparing. Veilederen synliggjør også hvor mye det er rimelig å tro at første års samlede pensjon blir redusert, dersom aksjekursene skulle falle kraftig akkurat det året du bestemmer deg for å få utbetalt din pensjon.

Over 100 års historikk fra finansmarkedene viser at det oftest blir lavere alderspensjon når pensjonspengene plasseres kortsiktig – altså med stor andel bankinnskudd og renter. Langsiktig plassering svinger mer i verdi, men har over tid gitt høyere avkastning**.

Pensjonsveilederen illustrerer hvor viktig det er å se helhetlig på pensjon. Tjenestepensjonen er sannsynligvis bare en mindre del av det du skal leve av når du blir eldre og da trenger du kanskje ikke å bli urolig for svingninger i verdien av denne delen av pensjonen din.

* Kilde: Credit Suisse Investment Returns Yearbook 2018: Summary Edition
** https://duvi.no/god-avkastning-i-aksjemarkedene

Hvordan fungerer veilederen?

Prøv Duvis "Over 60 veileder"

Klikk på den personen som ligner mest på deg...

Bankinnskudd: 120 000

Aksjefond og aksjer: 110 000

Annen fri sparing: 110 000

Folketrygden: 4 150 000

Fripoliser: 490 000

Tid. jobber [stat/kommune]: 0

Pensjonskapitalbevis: 5 0000

Nåværende tjenestepensjon: 5 0000

Pensjonskapitalbevis: 36 0000

Annen bunden sparing: 20 000

Verdi primærbolig: 1 340 000

Verdi sekundærbolig(er): 250 000

Samlet boliggjeld: 750 000

Bankinnskudd: 120 000

Aksjefond og aksjer: 110 000

Annen fri sparing: 110 000

Folketrygden: 3 630 000

Fripoliser: 490 000

Tid. jobber [stat/kommune]: 0

Pensjonskapitalbevis: 5 0000

Nåværende tjenestepensjon: 5 0000

Pensjonskapitalbevis: 36 0000

Annen bunden sparing: 20 000

Verdi primærbolig: 1 340 000

Verdi sekundærbolig(er): 250 000

Samlet boliggjeld: 750 000

Bankinnskudd: 120 000

Aksjefond og aksjer: 110 000

Annen fri sparing: 110 000

Folketrygden: 2 500 000

Fripoliser: 490 000

Tid. jobber [stat/kommune]: 0

Pensjonskapitalbevis: 5 0000

Nåværende tjenestepensjon: 5 0000

Pensjonskapitalbevis: 36 0000

Annen bunden sparing: 20 000

Verdi primærbolig: 0

Verdi sekundærbolig(er): 0

Samlet boliggjeld: 0


Bruk dine egne tall for simuleringen

Fri sparing
Bundet pensjonssparing
Sparing i bolig
Personlige parametere

Hvor mye vil samlet sparing ved 67 år påvirkes av svingende aksjekurser?

Aksjer har i over 100 år gitt mer enn renter - mye mer.

  Grafen viser at én dollar plassert i en bredt sammensatt portefølje av globale aksjer ville vokst til 512 - etter å ha trukket fra prisstigningen i perioden.

  Tilsvarende ville én dollar plassert i obligasjoner, vokst til 8,7!

  Historisk sett har det altså været prisstigning som har gitt risiko for lav framtidig pensjon - ikke kortsiktige svingninger i verdiene.

100aar

Samlet sparingen – unntatt sparing i bolig – ved fylte 67 år ligger an til å bli rundt

kr

Den blå delen av samlet sparing vil ikke svinge i verdi i takt med aksje¬kursene internasjonalt – kun den rødlige andelen.

Det betyr at et nytt, kraftig verdifall for aksjer a la det vi sist så i 2008-2009, vil bety en reduksjon på rundt

%

av første års totale alderspensjon. Eksempelet her er tatt ut fra at du har pensjonspengene plassert langsiktig med 80 prosent i aksjer.

Tror du at en slik reduksjon ville være mulig å takle – eksempelvis ved å trekke på annen inntekt eller sparing? Da anbefaler vi deg å fortsette å la pensjonspengene være plassert langsiktig.

Om du derimot vurdere at en slik reduksjon ville skape problemer, anbefaler vi deg å bytte til kortsiktig plassering av pensjonspengene.

Hvordan fungerer Duvis Over 60 Veileder?

Nordmenn har i gjennomsnitt det meste av sin sparing til pensjon i Folketrygden. Derfor vil selv kraftige kurssvingningene i aksjemarkedene ha ganske liten effekt på samlet alderspensjon. Dette gjør at det mest sannsynlig vil være både ulønnsomt og unødvendig å bytte til kortsiktig plassering (stor andel bankinnskudd/obligasjoner) for å redusere slike svingninger. Eksempelpersonen Bjørn er en slik gjennomsnittsnordmann.

Men gjelder det også deg? Duvi har laget denne veilederen for at du skal kunne se hvilken effekt et slikt kraftig fall på verdens aksjebørser vil kunne ha på din samlede alderspensjon.

Veilederen vil hjelpe deg til å unngå unødvendig – eller altfor tidlig – bytte kortsiktig plassering av pensjonspengene.

Myndighetene arbeider med nye krav om at du – eller den du utpeker - skal kunne hente dine tall fra pensjonsleverandører automatisk. Inntil dette er gjennomført, vil du dessverre måtte hente tallene fra flere ulike steder. Nedenfor viser vi hvor du kan gå for å finne dine tall.

Basert på disse anslår så veilederen hvor mye du vil ha på dine ulike pensjonskontoer når du blir 67 år. (Klikk her dersom du ønsker å se hvordan vi har beregnet tallene for Bjørn - vår ”gjennomsnittsnordmann”.)

Hvor finner jeg mine pensjonstall?

Folketrygden

  Nordmenn får hvert år tillagt 18,1 prosent av lønnen sin pluss rente (kalt ”regulering”) på sin alderspensjonskonto i Folketrygden – uavhengig av om aksjekursene i verden går opp eller ned. Logg deg inn på norskpensjon.no og velg ”se detaljer hos NAV” (eller logg deg direkte på nav.no) og finn tallet for din pensjonsbeholdning nederst på forsiden:

folketrygd

Fripolise

  Fripoliser er penger du tjente opp dersom du tidligere var medlem i ”ytelsespensjonsordninger”. Pensjonen fra disse vil ikke falle dersom aksjesmarkedene faller idet du skal ta ut pensjon. ”Totale pensjonsmidler” på kontoutskriften din viser din pensjonsbeholdning. Dessverre viser norskpensjon.no kun årlig utbetalt pensjon, ikke hvor mye du har på konto.

fripolise

Tid. jobber [stat/kommune]

  Dersom du tidligere har jobbet i offentlig sektor, får du ikke kontoutskrift. Du får dessverre ikke tilgang til hverken hvor mye pensjonsordningen har som er avsatt på din konto hos dem eller hvor mye du kan påregne å få utbetalt. På nettsiden www.norskpensjon.no får du kun bekreftet om du har vært medlem i deres pensjonsordning.

Pensjonskapitalbeis

  Alderspensjon fra tidligere medlemskap i innskuddspensjonsordninger, vil variere i takt med kursene på aksjer og obligasjoner. Logg deg inn på norskpensjon.no

fripolise

Nåværende tjenestepensjon

  De aller fleste arbeidstakere i privat sektor er nå medlem i innskuddspensjonsordninger hvor alderspensjonen vil være avhengig av verdien på de aksjer og andre verdipapirene som pensjonspengene er plassert i. Tallet for din pensjonsbeholdning finner du på norskpensjon.no

fripolise
  Dersom du er blant de få som fortsatt er medlem i en ytelsespensjonsordning, vil denne pensjonen ikke påvirkes av eventuelle kursfall på aksjer og verdipapirer.

Annen bunden sparing

  Pensjonsbeholdningen din i privat pensjonssparing, så som individuell pensjonsparing ”IPS”, kan du finne på norskpensjon.no